ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - BIJGEWERKT OP 20 FEBRUARI 2023

 

1.          Algemene informatie - Wettelijke informatie

 

De website en de mobiele applicatie "Onepark" worden uitgegeven door de vennootschap Onepark, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 48.410 euro, ingeschreven bij de RCS van Parijs onder het nummer 790 272 033, met maatschappelijke zetel te 10, rue Chaptal, 75009 Parijs en met BTW-nummer FR 20 790 272 033 ("Onepark"). De publicatiedirecteur is Gilles Latouche.

 

Onepark is een online platformexploitant die een online openbare communicatiedienst aanbiedt op basis van (art. L. 111-7, I C. conso) (i) de classificatie en verwijzing, door middel van computeralgoritmen, van Partner Car Parks op de Website en de Applicatie (zoals deze termen hierna worden gedefinieerd), alsmede (ii) het aangaan van relaties, met het oog op de levering van de Dienst, tussen Gebruikers en Partner Car Parks.

 

Daarnaast verzamelt, modereert of verspreidt Onepark online beoordelingen van Gebruikers. In dit verband verstrekt Onepark de Gebruikers "eerlijke, duidelijke en transparante informatie over de publicatie en verwerking van online beoordelingen" overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De Gebruiker die een recensie over een Partner Car Park wil plaatsen, wordt verzocht het Handvest van klantbeoordelingen en aanbevelingen te raadplegen.

 

De website wordt gehost door AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 31 Places des Corolles, Tour Carpe Diem, 92400 Courbevoie, FRANKRIJK, in datacenters van Amazon Web Services in Ierland.

 

2.          Definities

 

Woorden en uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

 

- "Abonnement" of "Maandelijkse Huur": betekent de Reservering van een Parkeerplaats voor een minimumperiode van één (1) maand en zonder tijdslimiet, met de mogelijkheid van opzegging op elk moment overeenkomstig artikel 10 hieronder.

 

- Applicatie": de mobiele applicatie software ontwikkeld door Onepark en beschikbaar op de Appstore en GooglePlay online download platforms.

 

- "AV": betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle documenten die deze aanvullen.

 

- "AV" of "Algemene Verkoopvoorwaarden": verwijst naar de voorwaarden voor het reserveren en ter beschikking stellen van een Parkeerplaats die specifiek zijn voor elke Partner, met inbegrip van de Partnerparkings, tegen betaling door de Gebruiker.

 

- Persoonlijke Account": de door elke Gebruiker op de Site of de Applicatie aangemaakte account om toegang te krijgen tot de Diensten.

 

- Bevestigingsmail van de Reservering": het door de Gebruiker elektronisch ontvangen contractuele document met de bevestiging en de samenvatting van de gemaakte Reservering, het door de Gebruiker betaalde bedrag, de informatie die nodig is voor het goede verloop van het parkeren in de Partnerparking en de annulerings- of opzeggingsvoorwaarden.

 

- "Parkeerplaats": een door een Partner via de Site en de Applicatie aangeboden parkeerplaats in een Partnerparkeerplaats.  

 

- "Formulier Partnerparkeerplaats": het (de) voor elke Partnerparkeerplaats specifieke blad(en)/pagina('s) waarop met name de locatie van de Partnerparkeerplaats, de toegangs- en uitreisvoorwaarden en, in voorkomend geval, de voor de Reservering bestemde Parkeerplaatsen worden vermeld.

 

- Fixed Price" of "Hourly/Daily Parking": de Reservering van een Parkeerplaats voor een beperkte periode.  

 

- Inloggegevens": het e-mailadres en wachtwoord waarmee iedere Gebruiker kan inloggen op zijn Persoonlijke Rekening.

 

- Partner": elk type exploitant, particulier of openbaar, die met Onepark een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten betreffende de levering van Parkeerplaatsen via de Onepark Solution.

 

- "Parkeerpartner": elke openbare of particuliere parkeergarage die aanbiedt Parkeerplaatsen ter beschikking te stellen via de Site of de Applicatie.

 

- "Reservering": de handeling waarbij de Gebruiker via de Website of de Applicatie een Abonnement of een Pakket op een Parkeerplaats reserveert en de daaruit voortvloeiende overeenkomst tot tijdelijke terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats tussen de Gebruiker en de Parkeerpartner.

 

- Dienst": verwijst naar de dienst(en) die Onepark of haar Partners via de Website of de Applicatie aanbieden en waarmee een Gebruiker een Parkeerplaats in een Parkeergarage kan reserveren om een motorvoertuig te parkeren.

 

- Site": verwijst naar de internetsite die toegankelijk is op www.onepark.co, www.onepark.fr of al hun subdomeinen, alsook naar alle elementen en inhoud ervan (grafisch charter, frames, banners, flash- en videoanimaties, broncode, html-programmeercode, enz.)

 

- Onepark Solution": verwijst naar alle door Onepark ontwikkelde technologie en aangeboden diensten via de Website en de Applicatie.

 

- Gebruiker": iedere natuurlijke persoon die de Site of de Applicatie gebruikt om een Parkeerplaats te reserveren met het oog op het parkeren van een gemotoriseerd landvoertuig.

 

3.          Doel en aanvaarding van de AV

 

Het doel van de TOS is de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, de Applicatie en de daarop aangeboden Diensten vast te stellen.

 

Het gebruik van de Onepark-oplossing en het maken van een Reservering zijn onderworpen aan de aanvaarding van deze AGV. Bij het aanmaken van een Persoonlijk Account en voor elke Reservering wordt de Gebruiker verzocht de AGV te lezen en te aanvaarden alvorens verder gebruik te maken van de Applicatie en de Website. De aanvaarding van de AGV is volledig, ondeelbaar en zonder voorbehoud.   

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de AV en de bevestigingsmail van de reservering, prevaleren de AV.

 

Onepark behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden van de GTU, de op de Website en de Applicatie aangeboden functionaliteiten of hun werkingsregels aan te passen of te wijzigen.

 

Wanneer de wijziging plaatsvindt na de start van een Pakket, is de wijziging niet van toepassing op het huidige parkeren. Zij is echter wel van toepassing op de lopende Abonnementen en kan aan de Gebruikers worden tegengeworpen vanaf de dag waarop de genoemde wijziging onder hun aandacht is gebracht.

 

4.          Presentatie van de activiteiten en diensten van Onepark

 

Onepark is een digitale dienstverlener die Partners en Gebruikers de Onepark Solution aanbiedt om Gebruikers in staat te stellen Parkeerplaatsen te reserveren in Partner Car Parks.

 

De Onepark Solution bestaat uit een technologie met software en apparatuur waarmee de volgende diensten kunnen worden aangeboden

 

-       de lijst van partnerparkings in de buurt van een adres of punt van belang; 

-       raadpleging van de beschikbaarheid en de prijzen van de door de partnerparkings aangeboden parkeerplaatsen;

-       Reservering van parkeerplaatsen aangeboden door de partners;

-       veilige en gecodeerde betaling van elke Reservering door debitering van de in de Persoonlijke Rekening ingevoerde creditcard of op het moment van de Reservering;

-       op de Applicatie, de geolocatie en GPS-geleiding van de Gebruiker naar de Partnerparkeerplaats waar een Parkeerplaats is gereserveerd, afhankelijk van de compatibiliteit van de smartphone met deze dienst, de activering van de geolocatiegegevens en de vervulling van alle noodzakelijke technische voorwaarden (met name de beschikbaarheid van het signaal); en

-       een helpcentrum voor alle vragen met betrekking tot de door Onepark of haar Partners geleverde Diensten.

 

Onepark stelt de Partner Car Park Sheets op aan de hand van informatie die door de Partners wordt verstrekt. Hoewel Onepark alles in het werk stelt om de betrouwbaarheid van deze informatie te waarborgen, kan zij de actualiteit, juistheid en volledigheid ervan niet garanderen.

 

Onepark heeft geen enkele zeggenschap over de door de Partners voorgestelde Partner Car Parks en Parkeerplaatsen, met name niet over hun kwaliteit, onderhoudsvoorwaarden of veiligheidsvoorwaarden. Onepark behoudt zich het recht voor om Partner Car Parks uit te wijzen indien deze niet langer aan de criteria van Onepark voldoen en/of een Partner zijn verplichtingen jegens Onepark niet nakomt.

 

Door via de Website of Applicatie een Vaste Prijs- of Abonnementsreservering te maken voor een Parkeerplaats in een Partnerparkeerplaats, sluit de Gebruiker een rechtstreeks contract met de betreffende Partner waarvoor Onepark slechts bemiddelaar is.

 

Onepark kan niet garanderen dat de Website, de Applicatie en de daarop aangeboden Diensten te allen tijde zonder onderbreking of storing toegankelijk zullen zijn, aangezien de toegang tot deze laatste kan worden opgeschort voor evolutionair of correctief onderhoud, technische of computerproblemen of omstandigheden waarover Onepark geen controle heeft.

 

Onepark garandeert evenmin dat de Website en de Applicatie vrij zijn van anomalieën, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Website of de Applicatie compatibel zijn met de apparatuur van de Gebruiker of de configuratie daarvan.

 

5.          Persoonlijke rekening

 

Om toegang te krijgen tot alle Diensten moet de Gebruiker eerst een Persoonlijke Account aanmaken. Bij deze gelegenheid moet de Gebruiker op de Site of de Applicatie informatie verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd (naam, voornaam, postadres, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, enz.), een geldig e-mailadres doorgeven, dat zal dienen als identificatiecode voor de verbinding, en een wachtwoord voor de verbinding kiezen (samen de "Identificatie-elementen").

 

De Gebruiker moet tevens bij zijn eerste Reservering zijn betalingsgegevens registreren, dat wil zeggen het nummer, de vervaldatum en het visuele cryptogram van de bankkaart waarop het bedrag van een Reservering voor een Pakket of de maandelijkse bedragen voor een Abonnement en eventuele bijkomende kosten zullen worden afgeschreven.

 

De Gebruiker is verplicht zijn Identificatie-elementen bij te werken en verbindt zich ertoe bij het aanmaken of bijwerken van zijn Persoonlijke Account geen onjuiste of valse informatie mee te delen.

 

De Verbindingsidentificatoren zijn specifiek voor de Gebruiker en voorbehouden voor zijn/haar persoonlijk gebruik. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe de Inloggegevens niet aan derden mee te delen. In elk geval wordt elke handeling die met de inloggegevens van de Gebruiker wordt verricht, beschouwd als zijnde verricht door de Gebruiker en onder zijn verantwoordelijkheid. De Gebruiker erkent derhalve dat hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn inloggegevens of persoonlijke account.

 

In geval van ongeoorloofd gebruik van de verbindingsidentificatoren of het persoonlijke account van een gebruiker door een derde, kan Onepark niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrokken gebruiker en dient deze laatste Onepark onverwijld op de hoogte te stellen van deze situatie, per e-mail aan: [email protected].

 

De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn Persoonlijke Account door een e-mail te sturen naar de klantenservice van Onepark op [email protected]. De verwijdering van de Persoonlijke Account zal alleen plaatsvinden na afloop van een transactie of een lopende Reservering.

 

6.          Reservering van een parkeerplaats

 

6.1       Reservering

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn Persoonlijke Account, op de Site en/of de Applicatie Reserveringen te maken voor een Vaste Prijs en/of een Abonnement dat van toepassing is op een door Partner Car Parks aangeboden Parkeerplaats.

 

Onepark stelt de Gebruiker systematisch een lijst van Partner Parkeergarages met beschikbare Parkeerplaatsen voor volgens de door de Gebruiker gekozen duur (Abonnement of Vaste Prijs), en ingedeeld (i) hetzij op basis van de afstand tot het door de Gebruiker opgegeven adres; de dichtstbijzijnde Partner Parken in termen van afstand worden met voorrang voorgesteld aan de verder weg gelegen Parken, (ii) ofwel volgens prijs (in oplopende volgorde); de Gebruiker kan op de Site of de Applicatie de voor hem geschikte classificatiefilter kiezen, (iii) ofwel volgens relevantie. Het doel van deze sortering op relevantie is een selectie van Partner Car Parks die zich onderscheiden door de uitstekende kwaliteit van hun diensten en een concurrerende kwaliteit/prijsverhouding. De geselecteerde Partner Car Parks kunnen dan op de resultatenpagina worden aangeduid met een blauw kader en een label "Onze selectie". Ze worden bovenaan de resultaten weergegeven en vervangen de standaardsortering.

Onepark geeft aan dat zij door de Partners wordt vergoed in het kader van de voorgestelde Dienst, en dat deze vergoeding de rangschikking van de aanbiedingen van de Partnerparken kan beïnvloeden. Evenzo onderhoudt Onepark kapitaalbanden met bepaalde Partners zonder dat deze banden enige invloed hebben op de rangschikking van de aanbiedingen van de Partnerparken.

 

Voor elke Reservering van een Parkeerplaats moet de Gebruiker (i) aangeven of hij een Abonnement of een Vaste Prijs wenst en (ii) de datum en, in voorkomend geval, het tijdstip van aanvang van zijn Reservering, het type voertuig, het kenteken van het voertuig dat toegang tot de gereserveerde Parkeerplaats zal verschaffen, alsmede de bankkaart of enig ander betaalmiddel waarmee de Reservering zal worden betaald (standaard wordt de in de Persoonlijke Rekening geregistreerde kaart of het betaalmiddel aangegeven). Indien de Gebruiker wenst in te tekenen op een Pakket, zal hij bij de Reservering van de Parkeerplaats tevens de duur van zijn Reservering aangeven en, in voorkomend geval, indien het een reservering in een luchthavenzone betreft, het nummer van de heen- en/of terugvlucht, de herkomst, de plaats van samenkomst, het aantal passagiers, de datum en het uur van de geplande landing).

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe in de Parkeerplaats alleen het bij de Reservering geïdentificeerde voertuig (model en nummerplaat) te parkeren.

 

Voor elke gevalideerde Reservering wordt een Reserveringsbevestigingse-mail naar de Gebruiker gestuurd.

 

Elke wijziging van voertuig en/of nummerplaat dient zo spoedig mogelijk ter kennis van Onepark te worden gebracht door per e-mail contact op te nemen met de support van Onepark op het volgende adres: [email protected]. De Gebruiker erkent dat het wijzigen van kenteken alleen mogelijk is in bepaalde Parkeergarages, zoals gespecificeerd in het Parkeerbewijs van de betreffende Parkeergarage. Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe geen twee verschillende voertuigen te parkeren op dezelfde Reservering, die bestemd is voor het enige geïdentificeerde voertuig (model en nummerplaat).

 

De Gebruiker erkent dat de toegang tot de Partnerparkeerplaats kan worden geweigerd indien het voertuig dat toegang tot de Parkeerplaats wenst niet het voertuig is dat in de Reservering is aangegeven of aan de Onepark support service is opgegeven.

 

Bovendien kan het parkeren van een voertuig dat niet in de Reservering is aangegeven, leiden tot de tijdelijke of permanente schorsing van de toegang van een gebruiker tot de Dienst en dus tot de schrapping van zijn Persoonlijke Account.

 

De specifieke informatie van elke Car Park Partner (type en hoogte van de toegelaten voertuigen, toegangs- en uitreisvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden, enz.) wordt tijdens het reserveringsproces vermeld op de Kaart van de desbetreffende Car Park Partner en, in voorkomend geval, in de Algemene Verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor elke Car Park Partner. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de informatie op de pagina van de Parkeerpartner en de Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen alvorens de Reservering te valideren, aangezien hun aanvaarding noodzakelijk is voor de validatie van de Reservering.

 

Elke Reservering impliceert, naast de aanvaarding van deze AV, de volledige aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de betrokken Partner en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk reglement van de betrokken Partnerparking.

 

6.2       Annulering

 

De Gebruiker kan zijn Reservering kosteloos annuleren tot het verstrijken van de termijn die op de Kaart van de Partnerparking en in de Bevestigingsmail van de Reservering is vermeld, op voorwaarde dat hij nog geen toegang tot de Partnerparking heeft gehad.

 

In geval van annulering na deze termijn wordt het door de gebruiker vooruitbetaalde bedrag door de betrokken partner ingehouden, onverminderd de bepalingen betreffende het herroepingsrecht.  

 

6.3       INTREKKING

 

6.3.1    Wettelijke herroepingstermijn en herroepingsrecht

 

Elke Gebruiker die een Reservering heeft gemaakt, beschikt, overeenkomstig de wet en op voorwaarde dat hij een niet-professionele particulier is, over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de validatie van zijn bestelling.

 

De Gebruiker kan, binnen deze termijn, zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder de redenen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht te moeten rechtvaardigen.

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker kan de levering van de Dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn. Dit verzoek wordt door de Gebruiker geuit bij zijn Reservering en aanvaarding van de AV. De Dienst wordt geacht aan te vangen op de datum van binnenkomst in de Parkeerplaats, zoals aangegeven in de Reservering.

 

Overeenkomstig artikel L221-28 van de Franse consumentenwetgeving kan de Gebruiker geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de Dienst volledig is uitgevoerd vóór het einde van de periode van 14 dagen. Voor de Pakketten wordt de Dienst geacht volledig te zijn uitgevoerd op het einde van de in de Reservering vermelde periode of, in voorkomend geval, op de datum van zijn daadwerkelijke vertrek indien de Gebruiker besluit de Parkeerplaats te verlaten vóór het einde van de in de Reservering vermelde periode zonder eerst zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend onder de voorwaarden die in artikel 6.3.2 in herinnering zijn gebracht.

 

6.3.2 Uitoefening van  het herroepingsrecht

 

De uitoefening van het herroepingsrecht houdt in dat de Gebruiker binnen de herroepingstermijn door middel van een ondubbelzinnige verklaring kennis geeft van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend door middel van het in bijlage 1 opgenomen herroepingsformulier, in welk geval de Gebruiker onverwijld een ontvangstbevestiging op een duurzame drager zal ontvangen.

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een verzoek tot herroeping per e-mail of per post te sturen naar [email protected].

 

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen de voornoemde herroepingstermijn vóór de datum waarop de Parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, worden de prijs van de Dienst en de Prestatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het naar behoren ingevulde herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige herroepingsverklaring, volledig aan de Gebruiker terugbetaald.

 

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen de genoemde herroepingstermijn maar na de datum waarop de Parkeerplaats ter beschikking is gesteld, wordt de prijs van de Dienst en de Prestatie naar rato van het aantal resterende dagen vergoed indien het een Pakket betreft waarvan de prijs wordt berekend op basis van een dagtarief of indien het een Pakket betreft waarvan de prijs wordt berekend op basis van een uurtarief, naar rato van het aantal resterende uren, in welk geval de Gebruiker slechts het gedeelte van de prijs verschuldigd is dat overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik van de Parkeerplaats, of, in voorkomend geval, met de duur van de daadwerkelijke stilstand van de Parkeerplaats.

 

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als voor de Reservering. Aan deze terugbetaling zijn voor de Gebruiker in ieder geval geen kosten verbonden.

 

6.3.3Opzegging van      het herroepingsrecht

 

Voor Reserveringen waarvan de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats binnen de herroepingstermijn begint, aanvaardt de Gebruiker (i) uitdrukkelijk dat de Dienst begint en, in voorkomend geval, eindigt binnen de herroepingstermijn, en (ii) doet hij uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk afstand van zijn herroepingsrecht. De Gebruiker erkent dat hij zijn Reservering ook kan wijzigen en annuleren overeenkomstig artikel 6.2 hierboven.

 

6.4 Verzekering en garanties

 

Onepark biedt geen enkele verzekering die van toepassing is in geval van annulering van de Reservering (met uitzondering van de kosteloze annulering als bedoeld in artikel 6.2 hierboven), gedeeltelijke of volledige niet-gebruikmaking van de Parkeerplaats, diefstal, vernieling of schade aan het voertuig in de Parkeerplaats, noch biedt zij enige garantie in het kader van de levering van de Dienst.  Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de voorwaarden van zijn eigen verzekeringspolis te controleren alvorens een Reservering te maken.

 

7.          Prijsvoorwaarden

 

7.1 Prijzen en betalingswijzen voor parkeerplaatsen

 

De toepasselijke tarieven en betalingsvoorwaarden worden nader omschreven in de AV die van toepassing zijn op de geselecteerde Parkeerplaats. De Gebruiker wordt verzocht vóór elke Reservering kennis te nemen van de AV die van toepassing zijn op de gekozen Parkeerplaats. Ter herinnering, de bepalingen van artikel 5 (tarieven en betalingsvoorwaarden) van de standaard AV bepalen :

 

TARIEVEN

De door de Parkeergarage aangeboden Diensten worden verleend tegen de tarieven die van kracht zijn op de dag van de Reservering, zoals weergegeven op de Website of de Applicatie voorafgaand aan de bestelling en bevestigd bij de validatie van de bestelling en de afronding van de Reservering. De tarieven kunnen worden berekend volgens verschillende criteria (seizoensgebondenheid, periode van grote vraag, uurtarieven, tarieven per minuut, Pakketten en Abonnementen...).

 

De prijzen zijn uitgedrukt in de valuta die de gebruiker heeft gekozen uit de lijst van valuta's die op de site worden aangeboden, en zijn inclusief alle belastingen.

 

In het geval van een Pakketreservering erkent de Gebruiker dat :

 

-       Het parkeren van een voertuig na de in de Reservering vermelde termijn zal leiden tot de betaling van een toeslag die overeenkomt met de overschrijding volgens de tarieven die gelden op het moment van de overschrijding; en

 

-       De Parkeergarage behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen zijn echter niet van toepassing op Boekingen die reeds gemaakt en per e-mail bevestigd zijn.

 

Bij het boeken van een Abonnement erkent de Gebruiker dat de Parkeergarage zich het recht voorbehoudt haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen voor de Gebruiker alleen bindend zijn indien hij/zij hiervan op de hoogte wordt gesteld (i) ten minste dertig (30) dagen voordat de nieuwe prijzen van kracht worden, voor Gebruikers die vóór deze informatie een Abonnement hebben afgesloten, of (ii) op het moment van de reservering op de Website of de Applicatie, voor elke nieuwe Reservering van de Gebruiker.

 

De Gebruiker erkent dat hij geen gebruik kan maken van de vermelding "Gratis parkeren" die eventueel bij de ingang van of in de Parkeergarage van een hotel wordt aangebracht, aangezien deze gratis parkeergelegenheid alleen wordt aangeboden in geval van gebruik van een Parkeerplaats tegelijk met / als aanvulling op een hoteldienst.

 

BETALING

 

Reservering van een vaste prijs: Elke Reservering van een Parkeerplaats voor een bepaalde tijd op de Site of de Applicatie is volledig betaalbaar op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en de Reservering wordt gevalideerd, door debitering van de bankkaart of enig ander betaalmiddel dat bij de Reservering is opgegeven.

 

Reservering van een Abonnement: Elke Reservering van een Parkeerplaats in het kader van een Abonnement gedaan op de Website of de Applicatie is betaalbaar (i) voor de eerste maand, contant op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en de Reservering wordt gevalideerd en (ii) voor de volgende maanden, maandelijks, op de maandelijkse verjaardag van de Reservering, door debitering van de bankkaart of enige andere online betalingsmethode die beschikbaar is op de Onepark Solution. De Gebruiker verbindt zich ertoe, indien nodig, een waarborgsom te betalen om van de toegangsmiddelen tot de Parkeerplaats gebruik te kunnen maken. Het betreffende bedrag zal aan de Gebruiker worden terugbetaald op het moment dat de Gebruiker het toegangsmiddel overhandigt.  

 

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat bij een betalingsincident in verband met een Abonnement de toegang tot de Parkeerplaats tijdelijk of definitief kan worden opgeschort na kennisgeving aan de Gebruiker per e-mail . Indien het voertuig in de Parkeerplaats geparkeerd staat op het moment van het betalingsincident, kan het voertuig door de Parkeerder op kosten en risico van de Gebruiker worden verplaatst en dient de Gebruiker het voertuig op eigen kosten terug te halen.

 

De Gebruiker blijft in elk geval aansprakelijk voor alle kosten in verband met het gebruik van de Parkeerplaats na de in de Reservering vermelde periode of na een naar behoren aangemelde opschorting.

 

BETAALMIDDELEN EN -DIENSTEN

 

De door de Gebruiker aan de Partner verschuldigde bedragen worden betaald door debitering van de bankkaart of elk ander betaalmiddel dat voor de Reservering is voorzien.

 

De desbetreffende factuur kan door de Gebruiker worden geraadpleegd op het einde van de Reservering in het geval van een Pakket of op elke maandelijkse verjaardagsdatum van de Reservering in het geval van een Abonnement, door in te loggen op zijn Persoonlijke Account. 

 

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat het voor de Reservering voorziene betaalmiddel zal worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, alsook van de eventueel verschuldigde bijkomende bedragen en de eventuele boetes die overeenkomstig deze AV van toepassing zijn.

 

De betaling in verband met de Reservering vindt plaats via de beveiligde betaalmiddelen van de door Onepark gekozen dienstverlener, die de vertrouwelijkheid van de door de Gebruiker verstrekte informatie, gekoppeld aan zijn betaalmiddelen, garandeert.

 

De Gebruiker garandeert dat hij over de nodige bevoegdheid beschikt om het betaalmiddel te gebruiken dat bij de validering van de Reservering is ingevoerd en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die verband houden met de Reservering en, in voorkomend geval, de eventuele toeslagen, alsmede de boetes die op grond daarvan verschuldigd kunnen zijn.

 

Indien de bank weigert toestemming te verlenen voor betaling van enig bedrag verschuldigd voor een Reservering, kan deze niet worden bevestigd. Indien de bank weigert toestemming te geven voor betaling van enig ander voor een Reservering verschuldigd bedrag (overschrijding van de parkeertijd, boetes etc.), dient de Gebruiker zo spoedig mogelijk een nieuw betaalmiddel aan Onepark ter beschikking te stellen.

 

7.2       Samenstelling van de door Onepark getoonde prijzen

 

De weergegeven prijzen omvatten de vergoeding van de Onepark Service alsmede de aan de Partner Car Park verschuldigde vergoeding voor het ter beschikking stellen van de Parkeerplaats door de Partner Car Park voor de bij de Reservering vastgestelde periode.

 

Om elke Gebruiker de best mogelijke Service te bieden, vraagt Onepark voor bepaalde Parkeergarages aan elke Gebruiker die een Reservering voor een Parkeerplaats maakt, om een deel van de Servicekosten te betalen. Deze servicekosten staan vermeld op het informatieblad van de Parkeergarage. In dat geval factureert Onepark elke Gebruiker, naast het bedrag van de Reservering, een vast bedrag per Reservering voor de verbinding met de gekozen Partnerparkeerplaats. Wanneer servicekosten van toepassing zijn, is de totale prijs dus "servicekosten inbegrepen".

 

Onepark behoudt zich het recht voor de op de Website of de Applicatie weergegeven prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat :

 

-       Reserveringen met betrekking tot een door Onepark bevestigde vaste prijs zijn niet onderhevig aan prijswijzigingen. Elke overschrijding door de Gebruiker van de ten tijde van de Reservering geplande parkeertijd kan echter aanleiding geven tot extra facturering volgens de op het moment van de overschrijding geldende tarieven, waarbij de Gebruiker zich ertoe verbindt het desbetreffende supplement te betalen, hetzij rechtstreeks aan de Partnerparking, hetzij aan Onepark. In het laatste geval machtigt de Gebruiker Onepark om de toeslag via de voor de Reservering voorziene betalingswijze te innen; en

 

-       Prijswijzigingen met betrekking tot Abonnementen kunnen pas aan de Gebruiker worden tegengeworpen nadat Onepark informatie heeft verzonden (i) ten minste dertig (30) dagen voordat de nieuwe prijzen van kracht worden, voor Gebruikers die vóór deze informatie een Abonnement hebben afgesloten of (ii) op het moment van de Reservering op de Website of de Applicatie, voor elke nieuwe Reservering door een Gebruiker.

 

8.          Betalingsvoorwaarden

 

Onepark int betalingen voor zichzelf (voor de vergoeding van de door Onepark geleverde dienst) en voor de Partners (voor de vergoeding van de beschikbaarstelling van Parkeerplaatsen).

 

De door de Gebruikers aan de Partners verschuldigde bedragen worden betaald door debitering van de bankkaart of elk ander betaalmiddel dat voor de Reservering is voorzien.

 

De desbetreffende factuur is voor de Gebruiker toegankelijk door in te loggen op zijn Persoonlijke Account.

 

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat de ten behoeve van de Reservering verstrekte betaalmiddelen zullen worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, alsmede voor eventuele bijkomende verschuldigde bedragen, met name in geval van overschrijding van de geplande duur en eventuele toepasselijke boetes overeenkomstig de AV. De klant stemt er tevens mee in elk verschuldigd bedrag dat niet rechtstreeks aan Onepark is betaald, rechtstreeks aan de Parkeerpartner te betalen.  

 

Onepark behoudt zich het recht voor de toegang van een Gebruiker tot de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten en/of een Abonnement onmiddellijk en automatisch te beëindigen in geval van wanbetaling.

 

Onepark gebruikt een beveiligd betaalmiddel en garandeert de Gebruiker dat het nooit toegang heeft tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de door de Gebruiker gebruikte betaalmethode om zijn/haar reservering te betalen.

 

De Gebruiker garandeert Onepark dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om het bij de validatie van de Reservering aangegeven betaalmiddel te gebruiken en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten in verband met de Reservering en, indien van toepassing, eventuele toeslagen, alsmede boetes die in het kader van de onderhavige AGV verschuldigd kunnen zijn, te dekken.

 

Indien de bank weigert de betaling van de Reservering toe te staan, zal deze automatisch worden geannuleerd en zal de Gebruiker via e-mail van deze annulering in kennis worden gesteld.

 

9.          Verkeer en parkeren op de partnerparkeerplaats

 

De verkeers- en parkeeromstandigheden kunnen per parkeerplaats verschillen.

 

De Gebruiker verplicht zich de op elke Reservering toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden, de informatie op de Kaart van de gekozen Parkeerpartner en, indien van toepassing, de gebruiksregels van de Parkeerpartner te lezen en de in deze documenten vervatte instructies op te volgen bij het betreden van de Parkeeraccommodatie, het parkeren van zijn of haar voertuig en het verlaten van de Parkeeraccommodatie.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats uitsluitend te gebruiken voor het parkeren van zijn voertuig, met uitsluiting van elk ander gebruik.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe in het op de Parkeerplaats geparkeerde voertuig geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare producten en/of producten waarvan het bezit volgens de geldende regelgeving verboden is, op te slaan. De Gebruiker garandeert dat het in de Parkeerplaats geparkeerde voertuig in perfecte staat verkeert en dat het, indien nodig, up-to-date is met de technische keuring. De Gebruiker garandeert dat hij/zij ofwel de eigenaar is van het in de Parkeerzone geparkeerde voertuig ofwel dat hij/zij tenminste voldoende rechten heeft om het voertuig te besturen, ongeacht of het een gehuurd of geleend voertuig betreft.

 

Indien bij de Reservering een specifieke Parkeerplaats aan de Gebruiker wordt toegewezen, dient de Gebruiker zijn voertuig op deze plaats te parkeren. Evenzo dient de Gebruiker, indien een parkeerplaats is gereserveerd voor Gebruikers van Onepark, zijn voertuig op deze parkeerplaats te parkeren. In andere gevallen kan de Gebruiker vrij parkeren op een van de beschikbare plaatsen van de Partnerparking.

 

In geen geval mag de Gebruiker parkeren buiten de grenzen van het terrein van elke parkeerplaats of op een lastige of niet toegestane plaats en, meer in het algemeen, op een plaats die geen gemarkeerde parkeerplaats is (bijvoorbeeld: rijbaan, oprit, enz.).

 

In geval van onvrijwillige immobilisatie van het voertuig van de Gebruiker in een Partnerparking en/of rond de toegangswegen daarvan, verbindt de Gebruiker zich ertoe onmiddellijk alle nodige maatregelen te nemen om de rijbanen binnen de Partnerparking vrij te maken en Onepark onverwijld te informeren, telefonisch op het in de Reserveringsbevestiging vermelde nummer of per e-mail aan [email protected].

 

In geval van parkeren of immobiliseren van het voertuig van de Gebruiker buiten een aangewezen parkeerplaats of parkeerzone gereserveerd voor Gebruikers van Onepark, is de Gebruiker automatisch een boete verschuldigd aan Onepark van tweehonderd (200) euro inclusief belasting, onverminderd aanvullende bedragen die verschuldigd kunnen zijn in geval van verplaatsing van het voertuig of overschrijding van de geplande parkeertijd.

 

Onepark of de betreffende Partner kan na een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker zonder reactie gedurende acht (8) kalenderdagen het voertuig van de Gebruiker voor rekening, risico en gevaar van de Gebruiker op de openbare weg laten parkeren. De kosten voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg alsmede de kosten voor het verplaatsen van het voertuig blijven voor rekening van de Gebruiker, zonder dat Onepark of de Parkeerpartner aansprakelijk kan worden gesteld, met name in geval van inbeslagname van het voertuig. Hetzelfde geldt in geval van schade, vermoedelijk gevaar of enige andere gegronde reden om het voertuig van de Gebruiker te verplaatsen.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de interne regels van de Car Park Partner, de politie- en veiligheidsvoorschriften, de aanwezige bewegwijzering, met name de snelheidsbeperkingen, de eventuele aanwijzingen van het personeel van de Car Park Partner en de verkeersregels na te leven. Elke overtreding van deze regels door het personeel van de Car Park Partner kan leiden tot de beëindiging van de Reservering zonder schadevergoeding of terugbetaling.

 

De Gebruiker circuleert en parkeert op de Partnerparking op eigen risico, Onepark en haar Partners kunnen niet worden beschouwd als bewaarders van het voertuig van de Gebruiker of de inhoud ervan en nemen geen enkele verplichting tot bewaking of toezicht ter zake op zich, waarbij het bij de Reservering betaalde bedrag in hoofdzaak overeenkomt met een recht om te parkeren en niet met een recht om het voertuig te bewaken, te bewaken of in bewaring te geven.

 

Indien de Gebruiker een Parkeerplaats met valet parking heeft gereserveerd (bij een Partner die een dergelijke dienst aanbiedt), wordt de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Partner in afwijking van het voorgaande beheerst door de artikelen 1915 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, waarbij alleen de Partner jegens de Gebruiker aansprakelijk is, behoudens de aansprakelijkheidsbeperkende clausules in de eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de Parkeerpartner.

10.       Vrijgave van de Parkeerplaats aan het einde van een Vaste Prijs - Beëindiging van een Abonnement

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats te ontruimen overeenkomstig de eventueel op het Parkeerbewijs van de Partner vermelde voorwaarden.

 

De parkeerplaats moet worden achtergelaten in de staat waarin deze werd aangetroffen.

 

Vrijgave van een parkeerplaats aan het einde van een periode met een vaste prijs

 

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op terugbetaling indien de Parkeerplaats vóór het einde van de in de Reservering vermelde periode wordt verlaten.

 

In het geval dat de slagboom/uitgangsdeur reeds open is op het moment van het uitrijden van het voertuig, dient de Gebruiker de in de bevestigingsmail van de Reservering aangegeven procedure te volgen om Onepark ervan in kennis te stellen dat het gebruik van de Parkeerplaats is beëindigd. Anders wordt het gebruik van de Parkeerplaats na afloop van de geplande parkeertijd aan de Gebruiker gefactureerd tegen het geldende tarief totdat het einde van het gebruik van de Parkeerplaats aan Onepark is gemeld en naar behoren is gemotiveerd.

 

Indien de geplande parkeertijd met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden, is de Gebruiker automatisch een boete verschuldigd van tweehonderd (200) euro (alle belastingen inbegrepen), naast de extra bedragen die verschuldigd zijn voor het overschrijden van de parkeertijd. Na schriftelijke waarschuwing van de Gebruiker zal Onepark of de betrokken Partner het voertuig van de Gebruiker op kosten, risico en gevaar van de Gebruiker op de openbare weg kunnen verwijderen. De kosten voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg alsmede de kosten voor het verplaatsen van het voertuig blijven voor rekening van de Gebruiker, zonder dat Onepark of de Parkeerpartner aansprakelijk kan worden gesteld, met name in geval van inbeslagname van het voertuig.

 

Vrijgave van een parkeerplaats na beëindiging van een Abonnement

 

De Gebruiker kan te allen tijde, met inbegrip van de eerste dertig dagen na inwerkingtreding van het Abonnement, om beëindiging van zijn Abonnement verzoeken. Onepark heeft tevens het recht het Abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen per e-mail aan het door de Gebruiker opgegeven adres.

Indien het Abonnement wordt beëindigd, eindigt het op de eerstvolgende maandelijkse verjaardag van het Abonnement.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats op de laatste dag van het Abonnement vrij te maken. Indien de Gebruiker dit nalaat, is hij een boete verschuldigd van vijftig (50) euro per dag vertraging, inclusief alle belastingen. Na schriftelijke waarschuwing van de Gebruiker kan Onepark of de betreffende Parkeerpartner het voertuig van de Gebruiker voor rekening, risico en gevaar van de Gebruiker van de openbare weg laten verwijderen. De kosten voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg alsmede de kosten voor het verplaatsen van het voertuig blijven voor rekening van de Gebruiker, zonder dat Onepark of de Parkeerpartner aansprakelijk kan worden gesteld, met name in geval van inbeslagname van het voertuig.

 

Indien Onepark het Abonnement opzegt na (i) niet-betaling van een maandelijkse termijn door de Gebruiker of (ii) niet-naleving door de Gebruiker van een van de bepalingen van de AVU, waaronder niet-naleving van de AVE's die van toepassing zijn op de Diensten waarop is ingeschreven of van het huishoudelijk reglement van de Partner Car Parks, wordt het Abonnement automatisch en van rechtswege beëindigd op de datum van verzending van een e-mail waarin de Gebruiker in kennis wordt gesteld van de beëindiging van zijn Abonnement met onmiddellijke ingang. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats te ontruimen zodra hij van de opzegging in kennis is gesteld. Indien de Gebruiker dit nalaat, is hij een boete verschuldigd van vijftig (50) euro (inclusief belasting) per dag vertraging. Na schriftelijke waarschuwing van de Gebruiker kan Onepark of de betrokken Partner het voertuig van de Gebruiker op kosten, risico en gevaar van de openbare weg laten verwijderen. De kosten voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg, alsmede de kosten voor het verplaatsen van het voertuig blijven voor rekening van de Gebruiker, zonder dat Onepark of de Parkeerpartner aansprakelijk is, met name in geval van inbeslagname van het voertuig.

 

11.       Verplichtingen van de gebruiker - Garanties

 

De Gebruiker garandeert dat hij/zij bekwaam en meerderjarig is en in het bezit is van het kentekenbewijs dat in de Bevestigingsmail van de Reservering wordt vermeld.

 

De Gebruiker garandeert tevens dat het in de Reserveringsbevestiging vermelde voertuig verzekerd is en dat hij/zij, als bestuurder, eveneens verzekerd is dat de door de polis gedekte risico's gedekt zijn voor de gehele duur van de parkeerperiode in de parkeergarage van de Partner, en verbindt zich ertoe dit op eerste verzoek van Onepark of de betrokken Partner aan te tonen en, meer in het algemeen, alle wettelijke en reglementaire verzekeringsverplichtingen na te leven. De Gebruiker garandeert dat hij/zij (of de bestuurder van het in de Reservering vermelde voertuig) in het bezit is van een geldig rijbewijs dat overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig.

 

Om alle diensten te kunnen gebruiken of zich erop te abonneren, dient de gebruiker ervoor te zorgen dat zijn geleidingsapparatuur (GPS, smartphones...) en de configuratie ervan voldoen aan de specificaties van Onepark. In het bijzonder dient de Gebruiker, om gebruik te kunnen maken van de door Onepark aangeboden geolokalisatie- en GPS-geleidingsdienst, zorg te dragen voor de activering en configuratie van zijn locatiegegevens.  

 

De Gebruiker verbindt zich tot naleving van de GCU en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Partners die van toepassing zijn op de onderschreven Diensten, de interne, politie- of veiligheidsvoorschriften van de Partnerparkings waar hij een Parkeerplaats heeft gereserveerd, de Wegcode en meer in het algemeen alle geldende wetten en voorschriften.

 

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe de bepalingen van de verkeersregels na te leven bij het gebruik van de Onepark-oplossing, met name bij het gebruik van GPS-geleiding naar en binnen een parkeerplaats. In dit verband erkent de Gebruiker dat het gebruik van een telefoon in de hand van de bestuurder van een voertuig strikt verboden is. Wanneer de Gebruiker de door Onepark aangeboden GPS-geolokalisatie- en begeleidingsdienst activeert, moet de gebruikte telefoon of het scherm dus door een steun worden vastgehouden en niet in de hand worden gehouden.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Partner Car Parks en de voertuigen en ander meubilair die zich daar bevinden op geen enkele wijze te beschadigen, te bekladden, te beschadigen of te bevuilen. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe zich niet agressief, gewelddadig of confronterend te gedragen tegenover het publiek, het personeel van Onepark of het personeel van de Partner Car Parks.

 

De Gebruiker zal de informatie op de Applicatie of de Site niet gebruiken om een gidsdienst of een met de Applicatie of de Site concurrerende dienst aan het publiek aan te bieden.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie, de Website en de daarop aangeboden Diensten niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden of op een wijze die in strijd is met de openbare orde of goede zeden of die Onepark, haar Partners of derden op enigerlei wijze schade berokkent. De Gebruiker dient zich tevens te onthouden van elke vorm van piraterij.

 

In geval van een door Onepark of een Partnerpark vastgestelde schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van de GTU, met inbegrip van de niet-naleving van de GTU's die van toepassing zijn op de Diensten waarop is ingeschreven of van de interne voorschriften van de Partnerparken, behoudt Onepark zich het recht voor om, na kennisgeving aan de Gebruiker van de vastgestelde schending(en), de toegang van de Gebruiker tot de Dienst tijdelijk of definitief te onderbreken en/of een Abonnement van rechtswege onmiddellijk te beëindigen.

 

Indien de overtreding plaatsvindt voor het einde van een Pakket of tijdens een Abonnement, stuurt Onepark de Gebruiker een ingebrekestelling om de overtreding te beëindigen. Indien de Gebruiker de situatie niet binnen vierentwintig (24) uur rechtzet of nieuwe overtredingen begaat, kan Onepark, na kennisgeving aan de Gebruiker, automatisch en zonder vergoeding of terugbetaling van aan Onepark vooruitbetaalde bedragen, de Gebruiker de toegang tot de Partnerparking ontzeggen en zijn toegang tot de Dienst tijdelijk of definitief opschorten en/of een Abonnement onmiddellijk en automatisch beëindigen.

 

Indien het voertuig van de Gebruiker geparkeerd staat terwijl zijn toegang tot de Dienst definitief is ingetrokken en/of zijn Abonnement is opgezegd, kan Onepark of de Parkeerpartner het voertuig voor rekening en risico van de Gebruiker laten verplaatsen naar de openbare weg. De kosten voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg alsmede de kosten voor het verplaatsen van het voertuig blijven voor rekening van de Gebruiker, zonder dat Onepark of de Parkeerpartner aansprakelijk kan worden gesteld, met name in geval van inbeslagname van het voertuig.

 

12.       Verantwoordelijkheid van Onepark en haar partners - Beperkingen

 

Onepark is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in het kader van de Diensten die zij levert via de Website of de Applicatie.

 

In ieder geval is de verantwoordelijkheid van Onepark en/of haar Partners uitdrukkelijk beperkt tot het door de Gebruiker bij de Reservering betaalde bedrag.

 

Onepark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, verlies van commerciële kansen, verlies of schade aan merk of reputatie, enz.

 

Evenzo kan Onepark niet verantwoordelijk worden gehouden voor (i) een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of de Applicatie of om gebruik te maken van de daarin aangeboden diensten als gevolg van een elektronische communicatie operator en/of access provider, (ii) een fout of nalatigheid van de Gebruiker of een incompatibiliteit van de door de Gebruiker gebruikte apparatuur of de configuratie daarvan met de Site, de Applicatie of de aangeboden diensten, (iii) de handeling van een derde of software van derden, of (iv) een geval van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van telecommunicatiemiddelen om welke reden dan ook. 

 

Aangezien het contract voor de levering van een Parkeerplaats wordt gesloten tussen de Gebruiker en de Partnerparkeerplaats, waarover Onepark geen controle heeft, kan Onepark ten slotte niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) een onjuistheid van informatie met betrekking tot Partnerparkeerplaatsen, (ii) het niet of slecht nakomen door een Partner van zijn verplichtingen uit hoofde van een Reservering via de Website of de Applicatie, (iii) schade aan het voertuig van de Gebruiker of aan de Gebruiker zelf in de Partnerparking of de omgeving daarvan, of (iv) diefstal van het voertuig van de Gebruiker of de inhoud daarvan.

 

13.       Informatie - Klachten

 

Alle verzoeken om informatie, verduidelijking en opvolging van Reserveringen dienen te worden gericht aan de klantenservice van Onepark, via het elektronische formulier op de Website.

 

Er wordt op gewezen dat elke Reservering die via de Website of de Applicatie wordt gedaan, de Parkeerpartner juridisch bindt aan de Gebruiker en de Gebruiker aan de Parkeerpartner. De Parking Partner is derhalve als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de geleverde parkeerdiensten (en bijbehorende diensten).

 

Als technische tussenpersoon centraliseert Onepark de klachten betreffende de parkeerdiensten. Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na afloop van de gebruikte Dienst per e-mail naar [email protected] en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres te worden gezonden Onepark - Services Clients - 10, rue Chaptal, 75009 Parijs. Na deze termijn kan geen enkele klacht in aanmerking worden genomen.

 

De ontvangst en behandeling van een klacht door Onepark impliceert niet de aanvaarding van de geldigheid ervan. Indien de klacht betrekking heeft op een door een Partner aangeboden Dienst, zal de klantenservice van Onepark zorg dragen voor de doorzending van de klacht aan de betreffende Partner namens wie zij optreedt onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de GTU.  

 

14.       Website

 

Onepark heeft interactieve communicatiemiddelen opgezet waarmee de Gebruiker de parkeeromstandigheden, de Partner Parken en de Parkeerplaatsen waarin hij/zij heeft geparkeerd via de Website of de Applicatie kan becommentariëren en beoordelen. Onepark behoudt zich het recht voor opmerkingen of beoordelingen te verwijderen die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden.

 

De Gebruiker mag geen hyperlinks publiceren naar websites waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en/of de bepalingen van deze AVU, noch mag hij merken, logo's of andere acroniemen of elementen reproduceren zonder over de nodige rechten te beschikken.

 

De Website en Applicatie kunnen hyperlinks en/of hyperlinks bevatten naar websites die worden gepubliceerd en gehost door servers van derden waarover Onepark geen controle heeft. Onepark wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van toegang door de Gebruiker tot deze sites.

 

15.       Persoonlijke gegevens

 

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het gebruik van de Website of de Applicatie (met inbegrip van de geolocatiegegevens en de bankgegevens van de Gebruiker) stellen Onepark en haar Partners in staat de relatie met de Gebruiker te beheren, de op de Website en de Applicatie aangeboden Diensten te leveren, het parkeren in de Partner Parken te optimaliseren, de toegangsmiddelen in deze Parken te beheren en de Gebruiker zo nodig commerciële aanbiedingen te sturen. De door Onepark en haar Partners vereiste gegevens worden aangegeven met een sterretje bij het aanmaken van een Persoonlijk Account. Indien deze verplichte gegevens niet worden vermeld, kan de Persoonlijke Account niet worden aangemaakt. De overige informatie die optioneel is, is bedoeld om de Gebruiker beter te leren kennen en de aangeboden diensten te verbeteren. Het niet verstrekken van deze optionele informatie zal het aanmaken van een Persoonlijke Account niet verhinderen.

 

Onepark is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die via de Applicatie en de Website worden verzameld.

 

De ontvangers van de gegevens zijn Onepark, haar onderaannemers en de Partners waarop de door de Gebruiker onderschreven Diensten betrekking hebben. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn persoonlijke gegevens door Onepark worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven aan zijn Partners of onderaannemers, ook in andere landen van de Europese Unie, die echter alleen toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens ten behoeve van de levering van Diensten en met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Wanneer de Gebruiker het vakje "Ik ga akkoord met het ontvangen van commerciële informatie van Onepark-partners" heeft aangevinkt, kunnen zijn/haar persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Onepark-partners en derde partners. De Gebruiker zal dan waarschijnlijk commerciële informatie van de Partners van Onepark en derden ontvangen per e-mail, telefoon (sms, mms, etc.) of post.

 

In overeenstemming met artikel L. 223-2 van de Franse consumentenwet wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat indien hij niet wenst te worden onderworpen aan telefonische commerciële prospectie, hij zich kan inschrijven op de lijst van telefonische tegenstanders, beschikbaar op www.bloctel.gouv.fr.

 

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, wijziging, verzet, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de hem betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de klantenservice van Onepark, 10 rue Chaptal - 75009 of een verzoek per e-mail naar [email protected]. Een dergelijk verzoek is gratis, hoeft niet gemotiveerd te worden en kan op elk moment worden ingediend, ook nadat de persoonsgegevens van de Gebruiker zijn verzameld. Het verzoek moet echter ondertekend zijn, vergezeld gaan van een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Gebruiker, waarop zijn handtekening staat, en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek zal de Gebruiker een antwoord ontvangen.

 

Persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij gebruik van de website of applicatie van Onepark worden door Onepark bewaard gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en in overeenstemming met de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.  Aan het einde van deze periode worden alle door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens automatisch verwijderd.

 

Bij het raadplegen van de Site en de Applicatie kan informatie over de navigatie van de Gebruiker worden opgeslagen in cookiebestanden die op de computer of mobiele terminal van de Gebruiker worden geïnstalleerd, afhankelijk van de door de Gebruiker gemaakte keuzes, die te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over het type cookies dat op de Site of de Applicatie wordt gebruikt, het doel van elk ervan en de middelen om deze cookies tegen te gaan en te configureren, wordt de Gebruiker verzocht de pagina's Cookies en Privacybeleid op de Site en de Applicatie te raadplegen door op de desbetreffende links te klikken.

 

16.       Intellectueel eigendom

 

Onepark of haar Partners zijn de exclusieve houders van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Applicatie en hun inhoud (grafisch charter, teksten, illustraties, video's en beelden, zowel visueel als geluid, databases, merken, logo's, domeinnamen, enz.)

 

Elke weergave, reproductie, wijziging, aanpassing, vertaling, publicatie of exploitatie van de gehele of gedeeltelijke website of applicatie of van de elementen of gegevens ervan is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

 

Het gebruik van hyperlinks en/of hyperlinks naar de website of applicatie is toegestaan door Onepark, mits deze alleen worden gebruikt om Onepark te promoten en de integriteit van de website of applicatie behouden blijft en er geen gevaar bestaat voor verwarring tussen de website of applicatie en websites van derden. Elk ander gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

 

In het bijzonder verbiedt Onepark alle gebruikers formeel om "framing", "inline linking" en "deep-linking" technieken te gebruiken voor de ongeoorloofde slaafse reproductie van de inhoud van de Website en de integratie ervan op webpagina's gepubliceerd door derden.

 

17.       Toepasselijk recht - Bevoegdheid

 

Deze AV worden beheerst, geïnterpreteerd en onderworpen aan het Franse recht.

 

Elk geschil met betrekking tot de GCU of tot de via de Site of de Applicatie aangeboden en/of onderschreven Diensten dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. 

 

Niettegenstaande het voorgaande wordt de gebruiker er overeenkomstig artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek op gewezen dat hij in geval van een geschil in ieder geval kosteloos een beroep kan doen op de conventionele consumentenbemiddeling. De Gebruiker kan zich dus wenden tot de bemiddelaar voor toerisme en reizen, waarvan de contactgegevens als volgt zijn MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75823 Paris Cedex 17 en waarvan de contactgegevens te vinden zijn op http://www.mtv.travel.

De oorspronkelijke versie van deze TOS werd geschreven in het Frans alvorens in andere talen te worden vertaald. Deze vertalingen worden verstrekt uit hoffelijkheid en alleen ter informatie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van de GBV of in het geval van inconsistentie of verschil tussen de Franse versie en een vertaalde versie, zal de Franse versie prevaleren en bindend zijn, tenzij anders bepaald door de nationale wetgeving.

 

De Franse versie is beschikbaar op de Site door de Franse interface te kiezen.

 

18        Diverse bepalingen

 

18.1     Gedeeltelijke invaliditeit

 

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen van de AV hun volledige kracht en strekking.

 

Onepark zal de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig economisch effect. 

 

18.2     Niet-ontheffing 

 

Het feit dat Onepark op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de GTU kan niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van Onepark om later wel gebruik te maken van een van de bepalingen van de GTU.  

 

18.       3Elektronische uitwisseling

 

Door de Website en/of Applicatie te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker dat communicatie en uitwisseling met Onepark en contractuele documenten (contracten, informatieve berichten, facturen) in elektronische vorm plaatsvinden en langs elektronische weg worden verzonden. De "OK"-knop in verband met de dubbelklik, authenticatie en onweerlegbaarheidsprocedure vormt een geldige elektronische handtekening.

 

 

BIJLAGE 1

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Naar [Onepark, 10 rue Chaptal, 75009 Parijs] [voeg e-mailadres toe indien beschikbaar] :.....................................................................

Ik, ondergetekende, [volledige naam die bij de boeking is opgegeven] stel u hierbij in kennis van mijn opzegging van het contract voor de levering van de volgende diensten:

-        Terbeschikkingstelling van een parkeerplaats gelegen aan [naam en contactgegevens parkeerplaats].

-        Reservering gemaakt op [Datum waarop de reservering is gemaakt].

-        Bevestigingsnummer # XXXXXX

-        Vast tarief / Abonnement [keuze te maken].

-        Datum en tijdstip van aanvang van de terbeschikkingstelling van de parkeerplaats :

-        Datum en tijdstip van het einde van de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats (alleen voor Pakketten) :

-        Naam van de gebruiker

-        Postadres van de gebruiker

-        E-mail van de gebruiker


 Handtekening van de gebruiker (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier): ................................

Datum en tijd: ..............................