SERVICEVOORWAARDEN

Vertaald door Google small logo

1. Algemene informatie - Wettelijke vermeldingen

De "Onepark"-website en mobiele applicatie worden gepubliceerd door Onepark, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 48.410 euro, ingeschreven bij de RCS van Parijs onder nummer 790 272 033, met maatschappelijke zetel te 10, rue Chaptal , 75009 Parijs en waarvan BTW-nummer is FR 20 790 272 033 ("Onepark"). De publicatiedirecteur is Gilles Latouche.

Onepark is een online platformoperator die een online openbare communicatiedienst aanbiedt op basis van (art. L. 111-7, I C. conso) (i) classificatie en verwijzing, door middel van computeralgoritmen, van Partnerparkings op de Site en de Applicatie (zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd), evenals (ii) het koppelen, met het oog op het verlenen van de Dienst, van Gebruikers en Partnerparkings.

Daarnaast verzamelt, beheert of verspreidt Onepark online beoordelingen van gebruikers. Als zodanig biedt Onepark Gebruikers "eerlijke, duidelijke en transparante informatie over de methoden voor publicatie en verwerking van online beoordelingen" in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De Gebruiker die online een mening over een Partnerparkeerplaats wil plaatsen, wordt verzocht vooraf het Charter Meningen en Aanbevelingen van de Klant te raadplegen.

De website wordt gehost door het bedrijf AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 31 Places des Corolles, Tour Carpe Diem, 92400 Courbevoie, FRANKRIJK, in de datacenters van Amazon Web Services in Ierland.

2. Definities

Termen en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

- " Applicatie ": verwijst naar de mobiele applicatiesoftware ontwikkeld door Onepark en beschikbaar op de Appstore en GooglePlay online downloadplatforms.

- " CGU ": verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle documenten die ze aanvullen.

- “ AV ” of “ Algemene Verkoopvoorwaarden ”: betekent de voorwaarden voor het reserveren en ter beschikking stellen van een Parkeerplaats die specifiek zijn voor elke Partner, inclusief Partnerparkings, tegen betaling aan de Gebruiker.

- " Persoonlijk account ": verwijst naar het account dat door elke gebruiker terplaatse of de applicatie is aangemaakt om toegang te krijgen tot de services.

- " Reserveringsbevestigingsmail ": verwijst naar het contractuele document dat door de Gebruiker is ontvangen en dat de gemaakte Reservering elektronisch bevestigt en samenvat, het door de Gebruiker betaalde bedrag, de informatie die nodig is voor het vlotte verloop van het parkeren in de Partnerparkeerplaats en de annulering conditie.

- " Parkeerplaats ": verwijst naar elke Parkeerplaats aangeboden door een Partner via de Site en de Applicatie in een Partnerparkeerplaats.

- " Partnerparkeerblad ": verwijst naar het blad of de bladen/pagina's die specifiek zijn voor elke Partner Parking, die in het bijzonder de locatie van de Partner Parking, de in- en uitrijvoorwaarden, de beschikbare plaatsen en de geldende prijzen specificeren.

- " Connection Identifiers ": geeft het e-mailadres en het wachtwoord aan waarmee elke gebruiker verbinding kan maken met zijn persoonlijke account.

- " Partner ": verwijst naar elk type operator, particulier of openbaar, die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Onepark met betrekking tot het ter beschikking stellen van Parkeerplaatsen via de Onepark-oplossing.

- “ Partner Parking ”: verwijst naar elke openbare of private parking die via de Site of de Applicatie Parkeerplaatsen aanbiedt.

- " Reservering ": verwijst naar de reserveringshandeling van een Parkeerplaats door de Gebruiker via de Site of de Applicatie, en het contract voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats gesloten tussen de Gebruiker en de resulterende Partner Parking;.

- " Dienst ": verwijst naar de dienst(en) aangeboden door OnePark of haar Partners via de Site of de Applicatie waarmee een Gebruiker een Reservering van een Parkeerplaats binnen een Parking kan maken voor het parkeren van een motorvoertuig op het land.

- " Site ": verwijst naar de website die toegankelijk is op het adres www.onepark.co , www.onepark.fr of al hun subdomeinen, evenals alle elementen en inhoud (grafisch charter, frames, banners, flash en video-animaties, broncode, html-programmeercode, enz.).

- " Onepark-oplossing ": verwijst naar alle technologie die is ontwikkeld en diensten die door Onepark worden aangeboden via de Site en de Applicatie.

- " Gebruiker ": verwijst naar elke natuurlijke persoon die de Site of de Applicatie gebruikt om een Parkeerplaats te reserveren met het oog op het parkeren van een motorvoertuig op het land.

3. Doel en acceptatie van de T&C's

Het doel van de AV is het definiëren van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, de Applicatie en de Diensten die daar worden aangeboden.

Het gebruik van de OnePark-oplossing en het maken van een Reservering is onderworpen aan de aanvaarding van deze AV. Bij het aanmaken van het Persoonlijke Account en tijdens elke Reservering wordt de Gebruiker uitgenodigd om de Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren alvorens verder te gaan met het gebruik van de Applicatie en de Site. Aanvaarding van de AV is volledig, volledig, ondeelbaar en zonder voorbehoud.

In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de AV en de e-mail met de boekingsbevestiging, prevaleren de AV.

Onepark behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de AV, de functionaliteiten aangeboden op de Site en op de Applicatie of hun werkingsregels op elk moment aan te passen of te wijzigen.

Wanneer de wijziging plaatsvindt na aanvang van het parkeren, geldt de wijziging niet voor het parkeren in uitvoering.

4. Presentatie van de activiteit en diensten van Onepark

OnePark is een digitale serviceprovider die Partners en Gebruikers de OnePark-oplossing biedt om Gebruikers in staat te stellen parkeerplaatsen te reserveren in Partnerparkings.

De Onepark-oplossing bestaat uit een technologie die met name bestaat uit software en apparatuur waarmee met name de volgende Diensten kunnen worden aangeboden:

- de lijst met Partnerparkings in de buurt van een adres of bezienswaardigheid;

- raadpleging van de beschikbaarheid en prijzen van de Parkeerplaatsen aangeboden door de Partnerparkings;

- de Reservering van Parkeerplaatsen aangeboden door de Partners;

- de veilige en versleutelde betaling van elke Reservering door debitering van de bankkaart die is ingevoerd in de Persoonlijke Rekening of tijdens de Reservering;

- op de Applicatie, de geolocatie van de Gebruiker en zijn begeleiding via GPS naar de Partner Parking waar een Parkeerplaats het onderwerp is geweest van een Reservering, onder voorbehoud van de compatibiliteit van de smartphone met deze dienst, de activering van geolocatiegegevens en de voldoen aan alle noodzakelijke technische voorwaarden (met name signaalbeschikbaarheid); en

- een helpcentrum voor alle vragen met betrekking tot de Diensten geleverd door Onepark of haar Partners.

OnePark verwijst naar de Partnerparkings die het selecteert op basis van een aantal criteria (zoals met name de nabijheid van bezienswaardigheden zoals stations, luchthavens, zakencentra, enz., de prijs, het niveau en de geschiedenis van de klantenservice, klantbeoordelingen en het commissiepercentage), en stelt als zodanig de Partnerparkingsfiches vast op basis van de door de Partners verstrekte informatie. Ook al streeft OnePark naar de betrouwbaarheid van deze informatie, kan OnePark niet instaan voor de actualiteit, juistheid of volledigheid ervan.

Onepark oefent geen enkele controle uit over de Partnerparkings en de Parkeerplaatsen die door de Partners worden aangeboden, in het bijzonder wat betreft hun kwaliteiten, hun onderhoudsvoorwaarden of hun veiligheidsvoorwaarden. Zij behoudt zich het recht voor om Partnerparkings te schrappen indien deze niet meer voldoen aan de door Onepark gestelde criteria en/of deze of die Partner in strijd zou zijn met de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot Onepark.

Door het maken van een Reservering via de Site of de Aanvraag van een Parkeerplaats in een Partnerparkeerplaats gaat de Gebruiker rechtstreeks een contract aan met de betreffende Partner, waarvan OnePark slechts tussenpersoon is.

OnePark kan niet garanderen dat de Site, de Applicatie en de Diensten die daarop worden aangeboden te allen tijde en zonder onderbreking of storing toegankelijk zijn, de toegang ertoe kan met name worden opgeschort om redenen van evolutionair of correctief onderhoud, technische of IT-problemen of omstandigheden buiten de controle van Onepark.

Onepark garandeert evenmin dat de Site en de Applicatie vrij zullen zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Site of de Applicatie compatibel zullen zijn met de apparatuur van de Gebruiker of hun configuratie.

OnePark verwijst naar de Partnerparkings die het selecteert op basis van de volgende criteria: (i) nabijheid van interessante punten zoals stations, luchthavens, zakencentra, enz., (ii) prijs, (iii) niveau en geschiedenis van klantenservice, ( iv) klantbeoordelingen en (v) het percentage commissie en stelt als zodanig de Partnerparkeerfiches vast op basis van de door de Partners verstrekte informatie.

5. Persoonlijk account

Om toegang te krijgen tot alle Diensten, moet de Gebruiker eerst een Persoonlijk Account aanmaken. Bij deze gelegenheid moet de gebruiker terplaatse of de applicatie informatie verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd (naam, voornaam, postadres, geboortedatum, gsm-nummer, enz.), een geldig e-mailadres opgeven dat zal dienen als de verbindingsidentificatie, en kies een verbindingswachtwoord (samen de " Identificatie-elementen ").

De Gebruiker moet ook tijdens zijn eerste Reservering zijn betalingsgegevens registreren, namelijk het nummer, de vervaldatum en het visuele cryptogram van de bankkaart waarop het bedrag van elke Reservering en de eventuele bijkomende kosten zullen worden gedebiteerd.

De Gebruiker is verplicht zijn Identificatie-elementen bij te werken en verbindt zich ertoe geen onjuiste of valse informatie te verstrekken bij het aanmaken of bijwerken van zijn Persoonlijke Account.

De Connection Identifiers zijn specifiek voor de Gebruiker en gereserveerd voor zijn persoonlijk gebruik. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe de Login Identifiers niet door te geven aan een derde partij. In ieder geval wordt elke handeling die wordt uitgevoerd met de Aansluitidentificatiecodes van de Gebruiker beschouwd als zijnde verricht door de Gebruiker en onder zijn verantwoordelijkheid. De Gebruiker erkent dan ook zijn volledige verantwoordelijkheid in het gebruik dat zal worden gemaakt van zijn Aansluitingsidentificatoren of zijn Persoonlijke Account.

In het geval van ongeoorloofd gebruik van de Aansluitingsidentificaties of het Persoonlijke Account van een Gebruiker door een derde partij, kan de verantwoordelijkheid van Onepark in geen geval worden aangegaan jegens de betrokken Gebruiker en deze moet Onepark hiervan onverwijld op de hoogte stellen situatie, per e-mail naar: [email protected]

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn persoonlijke account door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar de klantenservice van Onepark op het adres [email protected] De verwijdering van de Persoonlijke Account vindt alleen plaats aan het einde van een transactie of een lopende Reservering.

6. Reservering van een parkeerplaats

6.1 Reserveren

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om Parkeerplaatsen in Partnerparkings te reserveren via zijn Persoonlijk Account, op de Site en/of de Applicatie.

OnePark biedt de Gebruiker systematisch een lijst aan van Partnerparkings met beschikbare parkeerplaatsen, en ingedeeld (i) ofwel op basis van de afstand die hen scheidt van het adres dat door de Gebruiker is ingevoerd (standaardclassificatie), waarbij de Parkeergaragepartners die het dichtst in de buurt zijn, worden aangeboden in prioriteit in vergelijking met verder weg gelegen Parkings, (ii) ofwel volgens de prijs (in oplopende volgorde), de Gebruiker kan het classificatiefilter kiezen dat bij hem past op de Site of de Applicatie, (iii) of op basis van relevantie . Het doel van deze sortering op relevantie is om een selectie van 1 tot 4 Partnerparkings in de kijker te zetten die opvallen door de uitstekende kwaliteit van hun diensten en een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding. De geselecteerde Partnerparkings worden dan op de resultatenpagina aangeduid met een blauw hokje en een punt “Onze selectie”. Ze worden bovenaan de resultaten weergegeven en overschrijven de standaardsortering.

Onepark specificeert voor alle praktische doeleinden dat het wordt vergoed door de Partners in het kader van de aangeboden Dienst, en dat deze vergoeding waarschijnlijk de verwijzing of rangschikking van de aanbiedingen van Partner Car Parks zal beïnvloeden . Op dezelfde manier onderhoudt OnePark kapitaalbanden met bepaalde Partners zonder dat deze banden enige invloed uitoefenen op de verwijzing naar of rangschikking van de aanbiedingen van Partner Car Park.

De Gebruiker moet op het moment van de Reservering de datum, de aanvangstijd en de minimale duur van zijn Reservering van de Parkeerplaats, het type voertuig, het kentekennummer van het voertuig dat toegang zal krijgen tot de gereserveerde Parkeerplaats, doorgeven, indien van toepassing indien het een reservering in de luchthavenzone betreft, het nummer van de heen- en/of terugvlucht, de herkomst, de ontmoetingsplaats, het aantal passagiers, de geplande datum en tijd van landing) evenals de bankkaart of een andere betaalmiddel dat zal worden gebruikt om de Reservering te betalen (de kaart of het betaalmiddel dat is geregistreerd in de Persoonlijke Rekening wordt standaard aangegeven).

Elke Reservering gemaakt door een Gebruiker is exclusief en bestemd voor het voertuig dat overeenkomt met het registratienummer dat tijdens de Reservering is verzonden. Elke gevalideerde Reservering is het onderwerp van een Reserveringsbevestigingsmail die naar de Gebruiker wordt gestuurd.

De specifieke informatie voor elke Partnerparking (type en hoogte van de geautoriseerde voertuigen, in- en uitrijvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden, enz.) wordt tijdens het Boekingsproces vermeld op het Blad van de betrokken Partnerparkeergarage en het geval van toepassing Algemene verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor elke partnerparkeerplaats. Het is aan de Gebruiker om de informatie op het Partnerparkeerblad, de Algemene Verkoopvoorwaarden, te lezen voorafgaand aan de validatie van zijn Reservering, aangezien hun aanvaarding noodzakelijk is voor de validatie van de Reservering.

Elke Reservering impliceert, naast de aanvaarding van deze AV, de volledige en volledige aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de betrokken Partner en, indien van toepassing, het interne reglement van de betrokken Partnerparking.

6.2 Annulering

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Reservering kosteloos te annuleren tot het verstrijken van de periode die is aangegeven op het Partnerparkeerblad en in de Reserveringsbevestigingsmail, op voorwaarde dat hij nog geen toegang heeft tot de Partnerparking.

In geval van annulering na deze periode, blijft het door de gebruiker vooruitbetaalde bedrag verworven door de betrokken partner, behoudens de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht.

6.3 Intrekking

6.3.1 Wettelijke herroepingstermijn en herroepingsrecht

Elke Gebruiker die een Reservering heeft gemaakt, beschikt, in overeenstemming met de wet, en op voorwaarde dat hij een niet-professionele natuurlijke persoon is, een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de validatie van zijn bestelling.

De gebruiker kan binnen deze termijn zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder de redenen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht te moeten motiveren.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker kan de levering van de Dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn. Dit verzoek wordt uitgedrukt door de Gebruiker wanneer hij de Reservering maakt en de AV accepteert. De Dienst wordt geacht een aanvang van de uitvoering te krijgen op de datum van betreden van de Parkeerplaats, zoals aangegeven in de Reservering.

Conform artikel L221-28 van de Consumentenwet kan de Gebruiker geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de Dienst volledig is uitgevoerd voor het einde van de termijn van 14 dagen. De Dienst wordt geacht volledig te zijn uitgevoerd aan het einde van de periode die is aangegeven in de Reservering of, indien van toepassing, op de datum van effectieve beëindiging als de Gebruiker besluit de Parkeerplaats te verlaten vóór het einde van de periode die is aangegeven in de Reservering zonder eerder gebruik te hebben gemaakt van hun herroepingsrecht onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.3.2.

6.3.2 Uitoefening van het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht houdt in dat de Gebruiker zijn beslissing tot herroeping binnen de herroepingstermijn kenbaar maakt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage 1, in welk geval de Gebruiker onverwijld een ontvangstbevestiging op een duurzame drager ontvangt.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een herroepingsverzoek per e-mail of per post te sturen naar het adres [email protected]

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde herroepingstermijn voorafgaand aan de geplande datum van terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats, zal de prijs van de Dienst en het Voordeel binnen de kortst mogelijke termijn volledig aan de Gebruiker worden terugbetaald , in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van het naar behoren ingevulde herroepingsformulier of enige andere ondubbelzinnige verklaring van herroeping.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde herroepingstermijn maar na de geplande datum van terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats, wordt de prijs van de Dienst en de Dienst terugbetaald onder dezelfde voorwaarden, maar pro rata temporis, afhankelijk van de resterende terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats, waarbij de Gebruiker alsdan slechts aansprakelijk is voor het deel van de prijs dat overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik van de Parkeerplaats, dan wel, in voorkomend geval, met de effectieve immobilisatieperiode van de Parkeerplaats.

De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt is tijdens de Reservering. Deze terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten met zich mee voor de Gebruiker.

6.3.3 Afstand doen van het herroepingsrecht

Voor Reserveringen waarvoor de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats begint binnen de herroepingstermijn, aanvaardt de Gebruiker (i) uitdrukkelijk dat de Dienst begint en, indien van toepassing, eindigt binnen de herroepingstermijn, en (ii) doet hij uitdrukkelijk afstand van alle of een deel van zijn recht van intrekking indien nodig. De Gebruiker erkent dat hij ook zijn Reservering kan wijzigen en annuleren in overeenstemming met artikel 6.2 hierboven.

6.4 Verzekering en garanties

OnePark biedt geen enkele verzekering aan die van toepassing is in geval van annulering van de Reservering (afgezien van de gratis annulering voorzien in artikel 6.2 hierboven), geheel of gedeeltelijk niet-gebruik van de Parkeerplaats, diefstal, vernieling of schade aan het voertuig binnen de Parkeergarage, noch geeft enige garantie in verband met de levering van de Dienst. Het is aan de Gebruiker om vóór de Reservering de dekkingsvoorwaarden van zijn eigen verzekering te controleren.

7. Tariefvoorwaarden

7.1 Tarieven en betalingsvoorwaarden voor Parkeerplaatsen

De toepasselijke tarieven en betalingsvoorwaarden worden beschreven in de AV die van toepassing zijn op de geselecteerde Parking. Voor elke Reservering wordt de Gebruiker uitgenodigd om de AV die van toepassing zijn op de geselecteerde Parkeerplaats te lezen. Ter herinnering, de bepalingen van artikel 5 (prijzen en betalingsvoorwaarden) van de standaard GCS voorzien in:

Zowel de Diensten als de Dienst aangeboden door de Parkeerplaats worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de dag van de Reservering, zoals deze tarieven worden vermeld op het informatieblad van de Parkeerplaats dat kan worden geraadpleegd voordat de bestelling wordt geplaatst op de Site of de Applicatie, en zoals bevestigd tijdens de validatie van de bestelling en de afronding van de Reservering. Tarieven kunnen worden berekend op basis van verschillende criteria (uurtarieven, per minuut, pakketten en abonnementen, enz.).

De tarieven zijn uitgedrukt in de munteenheid gekozen door de Gebruiker uit de lijst van munteenheden aangeboden terplaatse, en worden uitgedrukt inclusief BTW.

In het geval dat de Gebruiker het voertuig parkeert na de in de Reservering aangegeven tijdslimiet, verbindt hij zich ertoe om elke toeslag te betalen die overeenkomt met de overschrijding volgens de geldende tarieven op het moment van de overschrijding.

De Gebruiker erkent dat de Parking zich het recht voorbehoudt om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijswijzigingen niet van toepassing zijn op reeds geplaatste bestellingen en die het onderwerp zijn geweest van een e-mail ter bevestiging.

De Gebruiker erkent dat hij geen gebruik kan maken van de vermelding "Gratis Parkeren" die kan worden weergegeven bij de ingang of in de Parkeergarage van een hotelinrichting, aangezien deze gratis parkeerplaats alleen wordt aangeboden in de hypothese dat een Parkeerplaats tegelijkertijd wordt gebruikt tijd als/en naast een hotelservice.

7.2 BETALING

Reservering van een parkeerplaats voor een korte periode : Elke reservering van een parkeerplaats voor een korte periode terplaatse of de aanvraag is volledig betaalbaar op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en de betaling wordt gevalideerd. betaalmethode beschikbaar op de Onepark-oplossing.

Reservering van een Parkeerplaats in het kader van een abonnement : Elke Reservering van een Parkeerplaats in het kader van een abonnement op de Site of de Applicatie is volledig betaalbaar op de dag van het plaatsen van de bestelling of door maandelijkse betaling (indien van toepassing), via elke online betaalmethode die beschikbaar is op de Onepark-oplossing. De Gebruiker verplicht zich om, indien nodig, een depotcontrole in te stellen. Het overeenkomstige bedrag zal aan hem worden teruggegeven wanneer het abonnement afloopt.

Als onderdeel van een abonnement binnen een parkeergarage waar toegang is via een kaart of badge die door OnePark aan de Gebruiker wordt verstrekt, kan een aanbetaling vereist zijn om het toegangsbewijs te ontvangen. De aanbetaling zal worden betaald op de speciale pagina die aan de gebruiker zal worden meegedeeld na betaling van de eerste maand van zijn abonnement. Aan het einde van zijn abonnement heeft de Gebruiker 7 werkdagen de tijd om het toegangsbewijs terug te sturen naar OnePark om de terugbetaling van de aanbetaling op zijn oorspronkelijk gebruikte betaalmethode te ontvangen. Bij verlies, breuk, diefstal of vertraging bij het inleveren van de toegangspas zal OnePark de borg volledig inhouden en is Gebruiker elke keer dat de toegangspas op initiatief van de gebruiker wordt vervangen een nieuwe borg verschuldigd.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat in het geval van een incident of onvoldoende betaling in het kader van een abonnement, de toegang tot de Parkeerplaats kan worden opgeschort of zelfs geannuleerd. Indien het voertuig op de Parkeerplaats geparkeerd staat op het moment dat het incident zich voordoet of de betaling onvoldoende is, kan het voertuig vervolgens voor rekening en risico van de Gebruiker door de Parkeergarage worden verplaatst, waarbij hij deze op eigen kosten terugkrijgt. kosten. De Gebruiker blijft in ieder geval aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met de bezetting van de Parkeerplaats buiten het bepaalde in de Reservering.

7.3 BETALINGSMIDDELEN EN DIENSTEN

De door de Gebruiker aan de Partner verschuldigde bedragen worden betaald door debitering van de bankkaart of enig ander betaalmiddel dat in het kader van de Reservering wordt verstrekt.

De bijbehorende factuur is toegankelijk voor de Gebruiker door in te loggen op zijn Persoonlijk Account.

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat de betaalmiddelen die voor de Reservering zijn ingevoerd, zullen worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, evenals eventuele aanvullende bedragen die verschuldigd zijn in geval van overschrijding van de geplande duur en eventuele boetes die van toepassing zijn in overeenstemming met deze AGV .

De betaling gekoppeld aan de Reservering gebeurt via de beveiligde betalingstools van de door Onepark gekozen dienstverlener, die de vertrouwelijkheid van de door de Gebruiker verstrekte informatie, gekoppeld aan zijn betaalmiddelen, garandeert.

De Gebruiker garandeert dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de tijdens de validatie van de Reservering aangegeven betaalmiddelen te gebruiken en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten met betrekking tot de Reservering en het geval van toepassing op eventuele overschrijding te dekken, evenals voor de boetes die op grond van dit moment kunnen worden betaald.

Indien de bank de betaling van de Reservering weigert, wordt deze automatisch geannuleerd en wordt de Gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht van deze annulering.

7.4 Samenstelling van de door Onepark . weergegeven prijzen

De getoonde prijzen zijn inclusief de vergoeding voor de OnePark Dienst en de vergoeding die verschuldigd is aan de Partner Parking in ruil voor het ter beschikking stellen door de Partner Parking van de Parkeerplaats voor de duur bepaald tijdens de Reservering.

Om elke Gebruiker de best mogelijke Dienst te kunnen bieden, vraagt OnePark, voor bepaalde Parkeerplaatsen, elke Gebruiker die een Reservering maakt voor een Parkeerplaats waarvan de basisprijs (prijs ter plaatse of exclusief promoties) hoger is dan een bepaald bedrag, om een deel van de de Servicekosten. Deze Servicekosten staan vermeld op het Parkeerinformatieblad. In dit geval factureert OnePark elke Gebruiker dus, naast het bedrag van de Reservering, een forfaitair bedrag per Reservering, voor de verbinding met de gekozen Partner Parking. Dus als er servicekosten van toepassing zijn, is de totale prijs 'inclusief servicekosten'.

Onepark behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Door Onepark bevestigde reserveringen worden aan de Gebruiker gefactureerd op basis van de op het moment van de Reservering geldende tarieven.

Elke overschrijding door de Gebruiker van de parkeerduur voorzien in de Reservering kan aanleiding geven tot bijkomende facturatie in overeenstemming met de tarieven die van kracht zijn op het moment van de overschrijding, waarbij de Gebruiker ermee instemt de overeenkomstige toeslag te betalen, hetzij rechtstreeks in de handen van de Partner Parking, of in handen van OnePark. In het laatste geval machtigt de Gebruiker Onepark om de in het kader van de Reservering verstrekte betaalmethode te gebruiken om de toeslag te innen.

8. Betalingsvoorwaarden

OnePark int namens zichzelf (met betrekking tot de vergoeding van de door Onepark geleverde Dienst) en namens de Partners (met betrekking tot de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Parkeerplaatsen).

De bedragen die de Gebruikers aan de Partners verschuldigd zijn, worden betaald door debitering van de bankkaart of enig ander betaalmiddel dat voor de doeleinden van de Reservering wordt verstrekt.

De bijbehorende factuur is toegankelijk voor de Gebruiker door in te loggen op zijn Persoonlijk Account.

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat de voor de Reservering ingevoerde betaalmiddelen zullen worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, evenals alle bijkomende bedragen die verschuldigd zijn in geval van overschrijding van de geplande duur en eventuele boetes die van toepassing zijn in overeenstemming met de T & Cs. Hij stemt er ook mee in om elk verschuldigd bedrag dat niet rechtstreeks aan OnePark is betaald rechtstreeks aan de Partner Parking te betalen.

OnePark behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten in geval van betalingsachterstand.

Onepark maakt gebruik van een beveiligde betalingstool en garandeert de Gebruiker dat hij nooit toegang heeft tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalmiddelen die de Gebruiker gebruikt om zijn reservering te betalen.

De Gebruiker garandeert OnePark dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de bij het valideren van de Reservering verstrekte betaalmiddelen te gebruiken en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten met betrekking tot de Reservering en de eventuele overschrijding te dekken, zoals evenals de boetes die onder de huidige voorwaarden kunnen worden betaald.

Indien de bank de betaling van de Reservering weigert, wordt deze automatisch geannuleerd en wordt de Gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht van deze annulering.

9. Verkeer en parkeren in de Partner Parking

Verkeers- en parkeeromstandigheden kunnen per parkeergarage verschillen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van elke Reservering, de informatie die op het Blad van de geselecteerde Partner Parking staat, evenals, indien van toepassing, de voorschriften voor het gebruik van de Partner Parking, te lezen en zich te houden aan de voorschriften die in deze documenten voorkomen, bij het betreden van de Parking, bij het parkeren van zijn voertuig en bij het verlaten van de Parking.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats uitsluitend te gebruiken voor het parkeren van zijn voertuig, met uitsluiting van elk ander gebruik.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om in het voertuig dat op de Parkeerplaats staat geen gevaarlijke, giftige, ontvlambare producten op te slaan en/of waarvan het bezit verboden is door de toepasselijke regelgeving. De Gebruiker garandeert dat het op de Parkeerplaats geparkeerde voertuig in perfecte staat verkeert en, indien van toepassing, in orde is met de technische keuring. De Gebruiker garandeert dat hij ofwel de eigenaar is van het voertuig dat op de Parkeerplaats geparkeerd staat, ofwel minstens over voldoende rechten beschikt om ermee te rijden, of het nu een huurvoertuig of een leenvoertuig is.

In het geval dat Gebruiker bij boeking een specifieke Parkeerplaats krijgt toegewezen, dient Gebruiker zijn voertuig op deze locatie te parkeren. Evenzo, in het geval dat een parkeerplaats is gereserveerd voor OnePark-gebruikers, moet de gebruiker zijn voertuig op deze parkeerplaats parkeren. In andere gevallen is parkeren gratis op een van de beschikbare plaatsen in de Partner Parking.

De Gebruiker mag in geen geval buiten de grondgrenzen van elke locatie parkeren of op een onhandige of niet-geautoriseerde plaats en, meer in het algemeen, op een plaats die geen gematerialiseerde parkeerplaats vormt (bijv.: rijstrook, oprit, enz.).

In het geval van onvrijwillige immobilisatie van het voertuig van de Gebruiker in een Partnerparkeerplaats en/of rond zijn toegangswegen, verbindt de Gebruiker zich ertoe onmiddellijk alle nodige maatregelen te nemen om de rijstroken binnen de Parkeergaragepartner vrij te maken en OnePark onverwijld op de hoogte te stellen, door telefoon op het nummer dat op de Site of de Applicatie staat of per e-mail op het adres [email protected]

In geval van parkeren of immobilisatie van het voertuig van Gebruiker buiten een gematerialiseerde parkeerplaats of buiten de aangewezen Parkeerplaats of de parkeerplaats gereserveerd voor Onepark-gebruikers, is de gebruiker automatisch aansprakelijk met betrekking tot Onepark een boete van tweehonderd (200) euro inclusief belastingen, onverminderd eventuele bijtellingen bij verplaatsing van het voertuig of overschrijding van de voorziene parkeerduur.

Na een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker die gedurende een periode van acht (8) dagen onbeantwoord is gebleven, kan OnePark of de betrokken Partner het voertuig van de Gebruiker op kosten en risico van de Gebruiker laten ontruimen. Hetzelfde geldt in het geval van een claim, vermoed gevaar of om een andere legitieme reden om het voertuig van de Gebruiker te verplaatsen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het reglement van orde van de Partner Parking, zijn politie- en veiligheidsreglement, de aanwezige borden, in het bijzonder de snelheidslimieten, eventuele instructies van het personeel van de Partner Parking en de regels van de wegcode te respecteren. Elke door het personeel van de Partner Parking geconstateerde overtreding van deze regels kan leiden tot annulering van de Reservering, zonder compensatie of terugbetaling.

De Gebruiker rijdt en parkeert op eigen risico op de Partnerparkeerplaats, OnePark en zijn Partners kunnen niet worden beschouwd als bewaarders van het voertuig of de inhoud ervan en nemen in dit verband geen enkele verplichting tot bewaring of toezicht op zich. het tijdstip van de Reservering komt in wezen overeen met een recht van parkeren en niet met een recht van bewaking, bewaking of deponering van het voertuig.

In afwijking van het bovenstaande, in het geval dat de Gebruiker een Parkeerplaats met valet parking-service heeft gereserveerd (met een Partner die een dergelijke service aanbiedt), wordt de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Partner geregeld in overeenstemming met de artikelen 1915 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarbij enkel de Partner aansprakelijk is jegens de Gebruiker, dit alles onder voorbehoud van de beperking van aansprakelijkheidsclausules die, indien van toepassing, zijn opgenomen in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Parking.

10. Vrijgeven van parkeerplaats

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats vrij te maken onder de voorwaarden en deadlines vermeld in het Partnerparkeerblad.

De Parkeerplaats dient te worden achtergelaten in de staat waarin deze is aangetroffen.

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op restitutie indien de Parkeerplaats voor het einde van de op het moment van de Reservering voorziene periode wordt ontruimd.

In het geval dat wanneer het voertuig vertrekt, de slagboom/uitgangsdeur al open is, moet de Gebruiker de procedure volgen die is aangegeven in de Boekingsbevestigingsmail om OnePark op de hoogte te stellen van het einde van het gebruik van de Parkeerplaats. Anders wordt aan het einde van de geplande parkeerperiode het gebruik van de Parkeerplaats gefactureerd aan de Gebruiker tegen het geldende tarief totdat het einde van het gebruik van de Parkeerplaats is gemeld en naar behoren gemotiveerd aan OnePark.

Bij overschrijding van de geplande parkeerperiode met meer dan acht (8) dagen is de Gebruiker automatisch een boete verschuldigd van tweehonderd (200) euro inclusief belasting, naast de extra verschuldigde bedragen voor de overschrijding van de parkeertijd. Na een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker kan OnePark of de betrokken Partner het voertuig van de Gebruiker op kosten en risico van de Gebruiker laten ontruimen.

11. Gebruikersverplichtingen – Garanties

De Gebruiker garandeert bekwaam en meerderjarig te zijn en in het bezit te zijn van het kentekenbewijs vermeld in de Boekingsbevestigingsmail.

Hij garandeert ook dat het voertuig vermeld in de e-mail met de boekingsbevestiging verzekerd is, en dat hij, in zijn hoedanigheid van bestuurder, ook verzekerd is dat de risico's gedekt door de polis zullen worden gedekt voor de volledige effectieve duur van het parkeren op de parkeerplaats van de partner, en verbindt zich ertoe dit op eerste verzoek van Onepark of de betrokken Partner te rechtvaardigen en, meer algemeen, op zijn kosten alle wettelijke en reglementaire verzekeringsverplichtingen na te komen. De Gebruiker garandeert dat hij (of dat de bestuurder van het voertuig vermeld in de Boeking) in het bezit is van een geldig rijbewijs dat overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig.

Om alle Diensten te kunnen gebruiken of zich erop te kunnen abonneren, moet de Gebruiker ervoor zorgen dat zijn begeleidingsapparatuur (gps, smartphones, enz.) en hun configuratie voldoen aan de specificaties van Onepark. Om te profiteren van de GPS-geolocatie- en begeleidingsservice aangeboden door Onepark, moet de Gebruiker in het bijzonder zorgen voor de activering en configuratie van zijn locatiegegevens.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de AV en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Partners die van toepassing zijn op de Diensten waarop geabonneerd is, na te leven, de interne, politie- of veiligheidsvoorschriften van de Partnerparkings waar hij een Parkeerplaats heeft gereserveerd, de Code van de weg evenals, meer in het algemeen, alle geldende wetten en voorschriften.

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe de bepalingen van de Wegenverkeerswet na te leven in het kader van zijn gebruik van de OnePark-oplossing, in het bijzonder tijdens GPS-geleiding naar een Parkeerplaats en daarbinnen. Als zodanig erkent de Gebruiker dat het gebruik van een telefoon die door de bestuurder van een voertuig in de hand wordt gehouden, strikt verboden is. Dus wanneer de Gebruiker de GPS-geolocatie- en begeleidingsservice activeert die wordt aangeboden door OnePark, moet de gebruikte telefoon of het gebruikte scherm worden vastgehouden door een steun en niet in de hand.

De Gebruiker stemt ermee in de Partnerparkings en de voertuigen en ander meubilair daarin op geen enkele manier te beschadigen, aan te tasten, te verslechteren of te vervuilen.

De Gebruiker mag in geen geval de informatie die op de Applicatie of de Site staat, gebruiken om het publiek een directoryservice of een dienst aan te bieden die concurreert met de Applicatie of de Site.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie, de Site en de Diensten die daarin worden aangeboden niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden of op een manier die in strijd is met de openbare orde of goede zeden of die op enigerlei wijze nadelig is voor Onepark, haar Partners of enige derde partij. De Gebruiker dient zich ook te onthouden van elke vorm van piraterij.

In het geval van schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van de AV, behoudt Onepark zich het recht voor om over te gaan tot de verwijdering van zijn Persoonlijk Account, eenzijdig en zonder vergoeding, na verzending van de Gebruiker naar het e-mailadres dat in zijn Persoonlijk is opgegeven. Verslag van een ingebrekestelling die achtenveertig (48) uur na de datum van verzending niet succesvol is geweest.

12. Aansprakelijkheid van Onepark en haar partners – beperkingen

Onepark is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in het kader van de Diensten die het via de Site of de Applicatie levert.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Onepark en/of haar Partners uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker bij boeking heeft betaald.

Onepark kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, indirecte of immateriële schade zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, winstderving, gederfde inkomsten, verlies van commerciële kansen, verlies of schade aan merk of reputatie, enz.

Evenzo kan OnePark niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) een volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site of de Applicatie of om de daar aangeboden Diensten te gebruiken als gevolg van een operator van elektronische communicatie en/of toegangsprovider, (ii) fout of nalatigheid van het deel van de Gebruiker of incompatibiliteit van de materialen die hij gebruikt of hun configuratie met de Site, de Applicatie of de aangeboden Diensten, (iii) als gevolg van een derde partij of software van een derde partij, of (iv) een geval van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van de telecommunicatiemiddelen om welke reden dan ook.

Ten slotte, het servicecontract voor de levering van een Parkeerplaats dat wordt gesloten tussen de Gebruiker en de Partner Parking, waarover OnePark geen controle heeft, kan OnePark niet aansprakelijk worden gesteld wegens (i) een onnauwkeurige informatie met betrekking tot Partner Car Parks, (ii ) het niet of niet goed nakomen door een Partner van zijn verplichtingen onder een Reservering gemaakt via de Site of de Applicatie, (iii) schade veroorzaakt aan het voertuig van de Gebruiker of aan de Gebruiker zelf in of nabij de Partnerparkeerplaats, of (iv) de diefstal van het voertuig of de inhoud ervan.

13. Informatie - Klachten

Elk verzoek om informatie, verduidelijking en follow-up van Reserveringen moet worden gestuurd naar de OnePark-klantenservice, met behulp van het elektronische formulier op de Site of telefonisch op het volgende telefoonnummer: 01 80 88 96 49 (Frankrijk).

Er wordt aan herinnerd dat elke Reservering die op de Site of de Applicatie wordt gemaakt, de Parkeerpartner juridisch bindt jegens de Gebruiker en de Gebruiker jegens de Parkeerpartner. De Parkeerpartner is dan ook als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de geleverde parkeerdiensten (en de daarbij behorende diensten).

Als technisch intermediair centraliseert Onepark klachten met betrekking tot met name parkeerdiensten. Elke klacht moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na het einde van de gebruikte Dienst worden ingediend, per e-mail op het adres [email protected] en per aangetekende brief met verzoek om advies. receptie op het volgende adres: Onepark – Customer Services - 10, rue Chaptal, 75009 Parijs. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in behandeling worden genomen.

De ontvangst en behandeling van een klacht door Onepark impliceert geen aanvaarding van de gegrondheid ervan. Als de klacht betrekking heeft op een Dienst aangeboden door een Partner, zal de klantenservice van Onepark deze doorsturen naar de betrokken Partner namens wie zij optreedt onder de voorwaarden en limieten voorzien in de AV.

14. Website

OnePark heeft interactieve communicatietools opgezet waarmee de Gebruiker commentaar kan geven op en nota kan nemen van de parkeervoorwaarden, de Partnerparkings en de Parkeerplaatsen waarin hij geparkeerd heeft via de Site of de Applicatie. Onepark behoudt zich het recht voor om elke opmerking of waardering die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden te verwijderen.

De Gebruiker mag geen hyperlinks naar websites publiceren waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wetten en reglementen en/of de bepalingen van deze AV, noch handelsmerken, logo's of enig ander acroniem of element reproduceren zonder over de nodige rechten te beschikken.

De Site en de Applicatie kunnen, waar van toepassing, hypertextlinks en/of hyperlinks bevatten naar websites die zijn gepubliceerd en gehost vanaf servers van derden waarover Onepark geen controle heeft. OnePark wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van toegang door de Gebruiker tot deze sites.

15. Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden meegedeeld bij het gebruik van de Site of de Applicatie (inclusief geolocatiegegevens en de bankgegevens van de Gebruiker) stellen Onepark en zijn Partners in staat om de relatie met de Gebruiker te beheren. , om de Diensten aangeboden op de Site en de Applicatie te leveren, om het parkeren in de Partnerparkings te optimaliseren, om de toegang tot deze laatste te beheren en om, indien van toepassing, commerciële aanbiedingen naar de Gebruiker te sturen. De gegevens die essentieel zijn voor Onepark en haar Partners zijn gemarkeerd met een asterisk bij het aanmaken van het Persoonlijke Account. Als deze verplichte gegevens niet worden vermeld, kan het Persoonlijk Account niet worden aangemaakt. De overige informatie, waarvan het verstrekken optioneel is, is bedoeld om de Gebruiker beter te leren kennen en de hem aangeboden Diensten te verbeteren. Het niet verstrekken van deze optionele gegevens belet niet dat er een persoonlijk gebruikersaccount wordt aangemaakt.

Onepark is verantwoordelijk voor de verwerking van de op de Applicatie en de Site verzamelde gegevens.

De ontvangers van de gegevens zijn OnePark, haar onderaannemers en de Partners die betrokken zijn bij de Diensten waarop de Gebruiker heeft geabonneerd. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn persoonlijke gegevens door Onepark worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen aan zijn partners of onderaannemers, ook in andere landen van de Europese Unie, die echter alleen toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens voor de behoeften van de levering van de Diensten en in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wanneer de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat aangeeft: "Ik ga akkoord met het ontvangen van commerciële informatie van Onepark-partners", kunnen zijn persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Onepark Partners en externe partners. De Gebruiker zal dan waarschijnlijk commerciële informatie van Onepark Partners en derden ontvangen per e-mail, telefoon (sms, mms, enz.) of post.

Overeenkomstig artikel L. 223-2 van het consumentenwetboek wordt de gebruiker geïnformeerd dat indien hij niet het voorwerp wil uitmaken van telefonische commerciële prospectie, hij zich kan inschrijven op de oppositielijst.cold calling, beschikbaar op www.bloctel .gouv.fr .

In overeenstemming met wet nr. 78-17 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, heeft de gebruiker recht op toegang, rectificatie, wijziging, verzet, verwijdering, wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens die hem betreffen, evenals het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de klantenservice van Onepark 10 rue Chaptal – 75009 of een verzoek per e-mail te sturen naar het adres [email protected] Elk verzoek daartoe is gratis, hoeft niet te worden onderbouwd en kan op elk moment worden gedaan, ook na het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Het moet echter worden ondertekend, vergezeld van een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Gebruiker, voorzien van zijn handtekening, en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek wordt een reactie naar de Gebruiker gestuurd.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden meegedeeld bij het gebruik van de Site of de Onepark-applicatie, worden door Onepark bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften. Aan het einde van deze periode worden alle persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn meegedeeld automatisch verwijderd.

Bij het raadplegen van de Site en de Applicatie kan informatie met betrekking tot het browsen van de Gebruiker worden vastgelegd in cookiebestanden die op de computer of mobiele terminal van de Gebruiker zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die door de Gebruiker zijn gemaakt en die op elk moment kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over het type cookies dat op de Site of op de Applicatie wordt gebruikt, het doel van elk van hen en de middelen om zich tegen deze cookies te verzetten en deze in te stellen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om de pagina Cookies aanwezig op de Site en de Applicatie te raadplegen, door op de link "Cookies" te klikken.

16. Intellectuele eigendom

Onepark of zijn Partners zijn de exclusieve houders van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, de Applicatie en hun inhoud (grafisch charter, teksten, illustraties, video's en afbeeldingen, visueel of geluid, databases, merken, logo, domeinnamen, enz. .).

Elke weergave, reproductie, wijziging, aanpassing, vertaling, publicatie, exploitatie van de gehele of een deel van de Site of de Applicatie of de elementen of gegevens waaruit deze bestaat, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

Het gebruik van hyperlinks en/of hyperlinks die naar de Site of de Applicatie verwijzen, is door Onepark toegestaan, op voorwaarde dat dit uitsluitend wordt gedaan om Onepark te promoten en op voorwaarde dat de integriteit van de Site of de Applicatie behouden blijft en dat er geen risico verwarring tussen de Site of de Applicatie en door derden gepubliceerde sites wordt geconstateerd. Elk ander gebruik is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

In het bijzonder verbiedt Onepark formeel elke Gebruiker om technieken te gebruiken die bekend staan als "framing", "inline linking" en "deep-linking" met betrekking tot de ongeoorloofde seriële reproductie van de inhoud van de site en de integratie ervan op webpagina's die door derden zijn gepubliceerd.

17. Toepasselijk recht – Jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en onderworpen aan de Franse wetgeving.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Niettegenstaande het voorgaande wordt de Gebruiker geïnformeerd, in overeenstemming met artikel L. 612-1 van de Consumentenwet, dat hij in elk geval gratis een beroep kan doen op de klassieke consumentenbemiddeling in geval van een geschil. De Gebruiker kan dus verwijzen naar de bemiddelaar Toerisme en Reizen, wiens contactgegevens als volgt zijn: MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17 en wiens verwijzingsprocedures verschijnen op het adres https://www.mtv.travel

De originele versie van deze AV is in het Frans geschreven voordat deze in andere talen werd vertaald. Deze vertalingen zijn uitsluitend gemaakt en verstrekt als service en ter informatie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van de AV of in het geval van inconsistentie of verschil tussen de Franse versie en een vertaalde versie, zal de Franse versie prevaleren en prevaleren, tenzij anders bepaald door de nationale openbare orde.

De Franse versie is beschikbaar op de Site door de Franse interface te kiezen.

18. Diverse bepalingen

18.1 Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regelgeving of naar aanleiding van een definitief geworden beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen van de AV onverminderd hun kracht en reikwijdte behouden.

Onepark zal de ongeldig gemaakte bepaling(en) vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

18.2 Geen vrijstelling

Het feit dat OnePark op een gegeven moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de AV kan op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar kant om later gebruik te maken van een van de bepalingen van de AV.

18.3 Elektronische uitwisselingen

Door de Site en/of Applicatie te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker dat communicatie en uitwisselingen met Onepark en contractuele documenten (contracten, informatieve kennisgevingen, facturen) in elektronisch formaat worden uitgevoerd en langs elektronische weg worden verzonden. De "OK"-knop die is gekoppeld aan de dubbelklik-, authenticatie- en onweerlegbaarheidsprocedure vormt ook een geldige elektronische handtekening.

BIJLAGE 1

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen.)

Ter attentie van [Onepark, 10 rue Chaptal, 75009 Parijs] [e-mailadres toevoegen indien beschikbaar]:........................ . ...........................................

Ik, ondergetekende [volledige naam en voornaam opgegeven bij boeking], deel u hierbij mee dat ik de overeenkomst met betrekking tot de levering van onderstaande diensten herroep:

- Terbeschikkingstelling van een parkeerplaats gelegen [Naam en contactgegevens van de parkeerplaats]

- Reservering gemaakt op [Datum waarop de Reservering is gemaakt]

- Bevestigingsnummer # XXXXXX

- Datum en aanvangstijd van de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats:

- Einddatum en tijdstip van terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats:

- Gebruikersnaam

- Postadres van de gebruiker

- E-mailadres van gebruiker

Handtekening van de Gebruiker (enkel bij kennisgeving van dit formulier op papier): ............................

Datum en uur :..................................