ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1. DEFINITIES

Begrippen en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

- "Applicatie": verwijst naar de mobiele applicatie-software ontwikkeld door Onepark en beschikbaar op de online download-platforms Appstore en GooglePlay;

"AGV": duidt op de algemene gebruiksvoorwaarden van de Service en eventuele aanvullende documenten;

- "AVV": duidt op de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats door de Parkeergelegenheid. Deze worden aangevuld door de Parkeerkaart en indien van toepassing, door het Parkeerreglement;

- "Persoonlijk account": duidt op het account dat door elke Gebruiker op de Site of de Applicatie is gemaakt om toegang tot de Services te verkrijgen;

- "Parkeerplaats" : duidt op elke Parkeerplaats die via een Parkeergelegenheid wordt aangeboden via de Site en de Applicatie; 

"Parkeerkaart": duidt op de pagina(‘s) of kaart(en) die specifiek zijn voor elke Parkeergelegenheid, en die met name de locatie van de Parkeergelegenheid aangeven, de toegangs- en uitgangsvoorwaarden, de beschikbare plaatsen en de geldende tarieven;

- "Parkeergelegenheid": verwijst naar de Parkeerplaats (en bij uitbreiding, naar het bedrijf dat de parkeerplaats exploiteert), waarvan de volledige contactgegevens zijn vermeld in Bijlage 2;

- "Reservering": duidt op de handeling van het reserveren van een Parkeerplaats die door de Gebruiker via de Site of Applicatie werd uitgevoerd, alsmede op de overeenkomst voor tijdelijke levering van een Parkeerplaats die werd gesloten tussen de Gebruiker en de daaruit voortkomende Parkeergelegenheid;

- "Service": duidt op de koppelingsdienst(en) die door Onepark of haar partners via de Site of Applicatie worden aangeboden en waarmee alle Gebruikers een Parkeerplaats in een Parkeergelegenheid kunnen reserveren, met als doel hier een motorvoertuig te parkeren;

- "Site": duidt op de website die toegankelijk is op het adres www.onepark.cowww.onepark.fr of het totaal van subdomeinen, evenals alle elementen en inhoud ervan (grafisch charter, frames, banners, flash- en video-animaties, broncode, html-programmeercode, enz.);

"Onepark Oplossing": duidt op alle ontwikkelde technologie en Services die door Onepark worden aangeboden via de Site en de Applicatie;

- "Gebruiker": duidt op elke persoon die de Site of Applicatie gebruikt om de Reservering uit te voeren van een Parkeerplaats, met als doel hier een motorvoertuig te parkeren.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AVV

Deze huidige AVV hebben betrekking op de voorwaarden waaronder (i) de Parkeergelegenheid een Parkeerplaats die werd gereserveerd via de Site of Applicatie van Onepark, ter beschikking stelt aan de Gebruiker, en (ii) de Gebruiker zijn Reservering uitvoert en de Parkeerplaats gebruikt.

Deze AVV zijn enkel van toepassing indien de Parkeergelegenheid geen eigen algemene voorwaarden heeft opgesteld in de ruimte die hiervoor door Onepark ter beschikking is gesteld.

Deze AVV hebben uitsluitend betrekking op de tijdelijke terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats die tussen de Parkeergelegenheid en de Gebruiker is aangegaan, en vormen een aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden die exclusief van toepassing zijn op de contractuele relatie van Serviceverlening die door Onepark en de Gebruiker is aangegaan.

De overeenkomst gevormd door de AVV wordt noodzakelijkerwijs aangevuld door:

-       De bevestigingsemail die de Gebruiker aan het einde van de Reservering heeft ontvangen;

-       De Parkeerkaart;

Evenals, indien van toepassing, het reglement van de Parkeergelegenheid die de Reservering ontvangt. Door deze AVV te accepteren gaat de Gebruiker tevens akkoord met de voorwaarden die op de Parkeerkaart staan vermeld, evenals indien van toepassing, in het reglement van de Parkeergelegenheid die de Reservering ontvangt.

De AVV zijn niet exclusief van de AGV en vice versa, de Gebruiker dient deze AVV en AGV absoluut gelijktijdig te accepteren om te kunnen profiteren van de Service en de gereserveerde Parkeerplaats te kunnen gebruiken.

Deze AVV zijn van toepassing in het kader van de contractuele relatie tussen Parkeergelegenheid en de Gebruiker. Ze zijn toegankelijk op de Site en de Applicatie op het moment dat het reserveringscontract wordt gesloten. Onepark is als louter technische tussenpersoon geen partij bij deze AVV.

 

3. RESERVERING VAN EEN PARKEERPLAATS

De Reservering door de Gebruiker van een Parkeerplaats en het daaropvolgende gebruik van de Parkeerplaats impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AVV en de AGV.

Door een Reservering te maken van een Parkeerplaats via de Site of de Applicatie, verklaart de Gebruiker (i) deze AVV en de AGV te hebben gelezen, evenals (ii) de gebruiksvoorwaarden van de Service en de op de Site of Applicatie beschikbare parkeergelegenheid, en te zullen voldoen aan de bepalingen van deze AVV en de AGV, en indien van toepassing aan de bepalingen van het gebruiksreglement van de Parkeergelegenheid zoals dit door de Parkeergelegenheid werd gepubliceerd, evenals aan de instructies die bij het betreden van de Parkeergelegenheid of tijdens het parkeren van het voertuig in de Parkeerplaats door een geautoriseerde parkeerwachter worden gegeven.

 

4. BESTELPROCES OP DE SITE OF DE APPLICATIE - PRECONTRACTUELE INFORMATIE

4.1. Voorwaarden voor de validatie van een bestelling

Een ieder die via de Site of de Applicatie de Reservering van een Parkeerplaats in de Parkeergelegenheid wil uitvoeren, dient alle verplichte velden in te vullen die hem of haar worden getoond. Validatie van de Reservering is enkel mogelijk als alle velden zijn ingevuld. De bestelling kan alleen worden afgerond, en de Reservering kan uitsluitend worden gevalideerd als de Gebruiker bevestigt zowel de AGV als deze AVV te hebben gelezen en geaccepteerd.

Deze AVV hebben enkel betrekking op de doeleinden van de Reservering van een Parkeergelegenheid, met uitsluiting van elke andere reservering. Elke nieuwe Reservering impliceert de acceptatie van de nieuwe AVV, waarbij wordt aangemerkt dat de AVV tussen twee Reserveringen in kunnen worden gewijzigd. In dat geval zal bij Reservering de versie gelden die ten tijde van de validatie van de Reservering op de Site of de Applicatie beschikbaar is.

 

4.2 Bestelprocedure

De Gebruiker die de Reservering van een Parkeerplaats wil uitvoeren, dient eerst op de Site of Applicatie het adres in te vullen (straatnaam, huisnummer, postcode en plaats) van de plaats in onmiddellijke nabijheid waar hij zijn voertuig wil parkeren, evenals de data en begin- en eindtijden waarop hij van de Parkeerplaats wenst gebruik te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de afstand tussen de geselecteerde Parkeergelegenheid en het ingevoerde adres te controleren.

Evenzo is het aan de Gebruiker om, nadat hij de Parkeergelegenheid heeft geselecteerd, de aangegeven informatie op de Parkeerkaart te controleren, ongeacht of dit schriftelijke informatie of pictogrammen betreft, teneinde ervoor te zorgen dat de kenmerken van de geselecteerde Parkeergelegenheid in alle opzichten overeenstemmen met de criteria van de Gebruiker en met de kenmerken van zijn voertuig.

De beschikbare informatie omvat het type voertuig dat bevoegd is om te parkeren (auto, motorfiets…), de maximaal toegestane afmetingen van het voertuig, eventuele beperkingen, de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden, de toegangsvoorwaarden van het voertuig, de toegangsvoorwaarden voor voetgangers, de openingsuren en sluitingsuren van de Parkeergelegenheid, het type Parkeergelegenheid (overdekt/buiten), de aangeboden diensten (conciërge, videobewaking, toegang voor gehandicapten, liften, toiletten…).

Verduidelijkt wordt dat het voertuigen die LPG gebruiken NIET is toegestaan de Parkeergelegenheid te betreden of te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Teneinde zijn bestelling te voltooien, dient de Gebruiker eveneens:

-       het formulier met betrekking tot zijn identiteit volledig in te vullen (naam, voornaam), post- en telefoongegevens en die van zijn voertuig (model en registratienummer). Hiermee bevestigt hij de juistheid van de verstrekte informatie. De Gebruiker verbindt zich ertoe om het tijdens de Reservering ingevoerde voertuig te gebruiken om toegang tot de Parkeergelegenheid te verkrijgen. Gebeurt dit niet, dan kan hem de toegang worden geweigerd zonder dat de Parkeergelegenheid daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

-       het betaalmiddel te gebruiken dat bij de opening van het account werd opgegeven, dan wel een geldig creditcardnummer in te voeren, zodat het te betalen bedrag voor de Parkeerplaats van zijn rekening kan worden afgeschreven, evenals eventueel elke toeslag die wordt aangerekend als de in de Reservering aangegeven parkeertijd is overschreden. De Gebruiker verbindt zich ertoe de bankgegevens die bij de validatie van de Reservering werden verstrekt, gedurende een termijn van 30 dagen te bewaren nadat het voertuig uit de gereserveerde Parkeerplaats is opgehaald, opdat de transactie kan worden voltooid.

 

4.3      Verplichtingen van de Gebruiker

Door het valideren van de Reservering en gedurende de volledige periode van gebruik van de Parkeerplaats, verbindt de Gebruiker zich ertoe om, indien van toepassing, elke bestuurder die het voertuig mag besturen tijdens de Reservering op de hoogte te brengen van het volgende:

-       de parkeerregels uiteengezet in deze AVV, zonodig aangevuld met die van het reglement dat aan het begin van de Parkeergelegenheid te vinden is,

 

-       de verkeersborden die buiten en binnenin de Parkeergelegenheid te vinden zijn, en die de toegangsvoorwaarden regelen, alsmede de parkeer-, veiligheids- en verkeersvoorwaarden die van toepassing zijn (inclusief de gereserveerde plaatsen, verkeersrichting, de snelheidslimiet), en, in het algemeen

 

-       de verkeersregels.

 

De Gebruiker verklaart bekwaam te zijn, meerderjarig, registratiehouder en in het bezit te zijn van een een kentekenbewijs van het tijdens de Reservering vermelde voertuig.

De Gebruiker verklaart dat het in de Reservering vermelde voertuig verzekerd is, en dat hij als bestuurder eveneens verzekerd is, dat de risico’s die door de polis worden gedekt, ook tijdens de effectieve parkeerduur in de Parkeergelegenheid gedekt zullen zijn, en gaat ermee akkoord hier op eerste verzoek rekenschap van af te leggen, en meer algemeen, op eigen kosten te zullen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en verzekeringsverplichtingen. De Gebruiker verklaart dat hij (of de bestuurder die tijdens de Reservering werd opgegeven) houder is van een geldig rijbewijs dat overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats, in de daarvoor gereserveerde plaatsen die op de grond zijn gemarkeerd, uitsluitend te bezetten voor het parkeren van het voertuig, met uitsluiting van elk ander gebruik en voor de duur zoals in de Reservering bepaald. De Gebruiker dient zijn motor af te zetten zodra de parkeermanoeuvre is voltooid, en ervoor te zorgen dat het voertuig afgesloten is en dat de ramen dicht zijn. De Gebruiker zal geen schade toebrengen aan de Parkeergelegenheid en  de hier aanwezige voertuigen en inboedel, noch deze aantasten, verslechteren of bevuilen op welke wijze dan ook, en hij zal de Parkeerplaats achterlaten in de staat waarin hij deze heeft aangetroffen. In dit verband dient de Gebruiker zich ervan te onthouden zijn voertuig in de Parkeergelegenheid te wassen, te onderhouden of eventuele reparaties uit te voeren aan het voertuig.

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling indien de Parkeerplaats voor het einde van de geplande reserveringsperiode wordt vrijgegeven.

Indien de slagboom/uitgangsdeur bij het verlaten van het voertuig reeds geopend is, dient de Gebruiker de aangegeven procedure te volgen om het einde van het gebruik van de Parkeerplaats aan Onepark te melden. Gebeurt dit niet, dan zal het gebruik van de Parkeerplaats aan het einde van de parkeerperiode tegen de geldende tarieven doorberekend blijven worden aan de Gebruiker totdat het einde van het gebruik van de Parkeerplaats is gerapporteerd en naar behoren verantwoord aan Onepark.

Als de geplande parkeertermijn met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden, of als een voertuig buiten een concrete parkeerplaats of buiten de toegewezen Parkeerplaats of de gereserveerde parkeerzone geparkeerd staat of tot stilstand is gebracht, is de Gebruiker automatisch aansprakelijk voor een boete van tweehonderd (200) euro inclusief btw, bovenop de extra bedragen die verschuldigd zijn voor overschrijding van de parkeertermijn. Na de Gebruiker via een geschreven middel te hebben verwittigd, kan Onepark of de Parkeergelegenheid de auto voor rekening en risico van de gebruiker laten verwijderen.

In dat geval zal het voertuig worden gesleept tot buiten de Parkeergelegenheid op een kortlopende parkeerplaats aan de openbare weg. De kosten die aan de verplaatsing en het parkeren van het voertuig verbonden zijn, blijven voor rekening van de Gebruiker zonder dat de Parkeergelegenheid en Onepark daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Dit geldt ook nadrukkelijk indien het voertuig in beslag wordt genomen.

De Gebruiker zal in het voertuig dat op de Parkeerplaats geparkeerd staat, geen producten van grote waarde opslaan, noch gevaarlijke, giftige, brandbare producten of producten waarvan het bezit volgens de geldende regels verboden is. De Gebruiker verklaart dat het geparkeerde voertuig op de Parkeerplaats in perfecte staat van onderhoud verkeert en de nodige technische keuringen heeft ondergaan. De Gebruiker verklaart dat hij of zij eigenaar is van het voertuig dat op de Parkeerplaats geparkeerd staat, of dat hij op zijn minst voldoende rechten heeft om het voertuig te besturen, ongeacht of het een gehuurd of geleend voertuig betreft.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het niet-naleven van de hierboven genoemde regels en voorschriften ertoe kan leiden dat zijn voertuig wordt verplaatst (als het voertuig geparkeerd staat op een locatie die het verkeer hindert of die in de categorie van het voertuig niet is toegestaan) of tot het moeten betalen van een boete (met name als het voertuig op twee Parkeerplaatsen geparkeerd staat in plaats van één).

De Gebruiker verbindt zich ertoe kennis te nemen van de informatie die voor toegang tot de Parkeergelegenheid en de gereserveerde Parkeerplaats verstrekt wordt, en die na het voltooien van de Reservering op de Site en de Applicatie beschikbaar wordt gesteld, zonder de dag of het tijdstip af te wachten waarop hij toegang tot de Parkeergelegenheid en de Parkeerplaats wenst te verkrijgen, waarbij wordt aangemerkt dat er geen beroep kan worden  gedaan op de verantwoordelijkheid van de Parkeergelegenheid en Onepark indien de Gebruiker de Parkeergelegenheid of de Parkeerplaats hierdoor niet zou kunnen vinden.

 

4. 4. Precontractuele informatie

Door deze AVV te accepteren erkent de Gebruiker dat hij voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling op een leesbare en samenhangende wijze op de hoogte is gesteld van de AGV, deze AVV, en van alle informatie en inlichtingen waarnaar wordt verwezen in de artikelen L.221-5, L. 111-1, L.111-2, R.111-1, R.111-2 en R.221-2 van de Consumenten Code, en in het bijzonder van:

-        de essentiële kenmerken van de door de Parkeergelegenheid beschikbaar gestelde service van Parkeerplaatsen (de “Dienstverrichting”); 

-        de prijs van de Service (inclusief de prijs van de Dienstverrichting);

-        de datum waarop de Dienstverrichting gepland staat;

 

-        informatie met betrekking tot de identiteit van de Parkeergelegenheid, het postadres, de telefonische en elektronische contactgegevens waarmee klachten snel kunnen worden afgehandeld;

-        de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te kunnen doen op een consumentenombudsman;

-        informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (het bestaan ervan, de voorwaarden, tijdslimiet, wijze van uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), de voorwaarden voor opzegging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

 

5. TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1      TARIEVEN

De Services evenals de Dienstverrichting verleend door de Parkeergelegenheid, worden aangeboden tegen de geldende tarieven op de dag dat de Reservering is gemaakt, zoals deze tarieven vermeld staan op een overzicht op de Site of Applicatie dat voor de bestelling geraadpleegd kan worden, en zoals deze worden bevestigd tijdens de validatie van de bestelling en de afronding van de Reservering. De tarieven kunnen op basis van verschillende criteria worden berekend (uurtarieven, per minuut, pakketten en abonnementen…).

De tarieven worden uitgedrukt in de valuta die door de Gebruiker uit de lijst met valuta’s op de site werd gekozen, en worden vermeld inclusief btw. 

Indien de Gebruiker het voertuig buiten de in de Reservering aangegeven tijdslimiet parkeert, stemt hij ermee in om een toeslag te betalen die overeenkomt met de overschrijding volgens de geldende tarieven op het moment van overschrijding.

De Gebruiker neemt kennis van het feit dat de Parkeergelegenheid zich het recht voorbehoudt om de prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij wordt aangemerkt dat tariefwijzigingen geen betrekking hebben op reeds afgeronde bestellingen die per e-mail bevestigd zijn.

De Gebruiker erkent dat hij zich niet kan beroepen op de vermelding “Gratis Parkeren”, die mogelijk aan de ingang of uitgang van de Parkeergelegenheid van een hotel wordt getoond, aangezien deze kosteloze service uitsluitend wordt aangeboden indien een Parkeerplaats gelijktijdig met, of complementair aan een hotelservice wordt gebruikt.

 

5.2      BETALING

Reservering van een Parkeerplaats voor korte duur: Elke Reservering van een Parkeerplaats voor korte duur die via de Site of Applicatie werd uitgevoerd, dient volledig te worden betaald op de dag waarop de bestelling is geplaatst en de Reservering is gevalideerd, en kan worden voldaan middels elke online betaalmethode die via de Onepark Oplossing beschikbaar is.

Reservering van een Parkeerplaats in het kader van een abonnement : Elke Reservering die in het kader van een abonnement via de Site of Applicatie wordt uitgevoerd, dient volledig te worden betaald op de dag waarop de bestelling is geplaatst, ofwel via maandelijkse betaling door middel van elk online betalingsmiddel dat via de Onepark Oplossing beschikbaar is. Indien van toepassing stemt de Gebruiker ermee in een aanbetaling uit te voeren. Het overeenkomstige bedrag zal bij het verstrijken van het abonnement worden terugbetaald.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, indien zich in het kader van een abonnement een incident of achterstallige betaling voordoet, de toegang tot de Parkeerplaats kan worden opgeschort of geannuleerd. Indien het voertuig ten tijde van het incident of de achterstallige betaling op de Parkeerplaats geparkeerd staat, kan het voertuig door de Parkeergelegenheid worden verplaatst voor rekening en risico van de Gebruiker, en zal hij het op eigen kosten terug moeten vorderen. De Gebruiker blijft hoe dan ook aansprakelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Parkeerplaats buiten de bepalingen die in de Reservering staan aangegeven.

 

5.3      BETAALMIDDELEN EN -SERVICES

De bedragen die de Gebruiker aan de Partner verschuldigd is, worden gedebiteerd via de bank- of kredietkaart of via elk ander betaalmiddel dat ten behoeve van de Reservering werd opgegeven.

De bijbehorende factuur kan door de Gebruiker worden geraadpleegd door in te loggen op zijn Persoonlijke Account. 

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat het betalingsmiddel dat ten behoeve van de Reservering werd opgegeven, dient te worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, evenals voor extra bedragen die mogelijk verschuldigd zijn in het geval van overschrijding van de geplande duur en eventuele boetes conform deze AVV.

De betaling met betrekking tot de Reservering vindt plaats via de beveiligde betaalhulpmiddelen van de door Onepark gekozen serviceprovider, die instaat voor de vertrouwelijkheid van de informatie die door de Gebruiker werd verstrekt met betrekking tot zijn betaalmiddelen.

De Gebruiker verklaart te beschikken over de benodigde bevoegdheden om het betaalmiddel te gebruiken dat tijdens de validatie van de Reservering werd opgegeven, alsmede dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende financiële middelen om alle kosten te dekken die verbonden zijn aan de Reservering en eventuele overschrijdingen, evenals boetes die mogelijk binnen dit kader opeisbaar zijn.

Indien de betaling van de Reservering door de bank geweigerd wordt, zal deze automatisch worden geannuleerd en zal de Gebruiker door middel van een e-mail van deze annulering op de hoogte worden gesteld.

 

6. LEVERING VAN DE DIENSTVERRICHTING

6.1      TOEGANG TOT DE PARKEERGELEGENHEID

Om toegang tot de Parkeerplaats te kunnen krijgen, dient de Gebruiker het toegangsmiddel te raadplegen dat hem aan het eind van de Reservering in de bevestigingsmail is toegezonden.

Afhankelijk van de parkeerplaats kan de Gebruiker in dit verband toegang tot zijn Parkeerplaats verkrijgen:

-       ofwel door de toegangscode te gebruiken die hem is verstrekt, in te voeren in het toegangscontrolesysteem van Onepark;

-       ofwel door een kopie van de bevestigingsmail te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de betreffende Parkeergelegenheid.

Alle praktische aspecten met betrekking tot de toegang tot de Parkeerplaats worden meegedeeld in de bevestigingsemail die aan het einde van de Reservering wordt verzonden.

Noch de Parkeergelegenheid noch Onepark kan verantwoordelijk worden gesteld in het geval van verlies door de Gebruiker van de informatie die toegang geeft tot de Parkeergelegenheid.

 

6.2      Dienstverrichting van de Parkeergelegenheid

Op voorwaarde dat de Gebruiker zijn Reservering niet binnen de daarvoor voorziene tijd heeft geannuleerd of gewijzigd, zal de Parkeerplaats ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld op de plaats, de dagen en de uren die tijdens de Reservering zijn aangegeven, alsmede in de bevestigingsmail van de Reservering.

De Parkeergelegenheid verbindt zich ertoe de Gebruiker een dienst te leveren die overeenstemt met de informatie op de Parkeerkaart en de bevestigingsmail die na de Reservering werd verzonden (inclusief de openingsuren, toegangsvoorwaarden, transportservice, mogelijke voorwaarden van toezicht, annuleringsvoorwaarden, lokalisatie, prijs, parkeergelegenheid overdekt of niet…).

De door de Parkeergelegenheid verleende service omvat enkel het ter beschikking stellen van een Parkeerplaats binnen de Parkeergelegenheid, met uitsluiting van elke andere dienst. Tenzij uitdrukkelijk een specifieke optie of extra service is overeengekomen, biedt de Parkeergelegenheid daarom geen enkele service van toezicht of bewaking aan van het geparkeerde voertuig. Het tijdens de Reservering betaalde bedrag komt wezenlijk overeen met het recht van parkeren, en niet met het recht op bewaking, toezicht of opslag van het voertuig. Bijgevolg kan de Parkeergelegenheid of Onepark niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van schade of diefstal van het op de Parkeerplaats geparkeerde voertuig.  Het recht van parkeren wordt dus verleend op eigen risico van de Gebruiker.

 

6.3      Einde van de Dienstverrichting

Indien de Gebruiker het op de Parkeerplaats geparkeerde voertuig niet komt ophalen op de dag en vóór de tijdslimiet die in de bevestigingsmail van zijn bestelling vermeld staan, zal hij aansprakelijk zijn voor de betaling van de parkeertarieven tot aan het ophalen van zijn voertuig, op basis van het dan geldende uurtarief voor overschrijdingen. Eventuele overschrijdingen worden direct in rekening gebracht door de Parkeergelegenheid of door Onepark.

Indien de klant zijn voertuig vóór de afgesproken datum en tijd komt ophalen, kan hij geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

Indien de Gebruiker uiteindelijk geen gebruik van de Parkeerplaats maakt, kan de Gebruiker geen enkele terugbetaling of creditering eisen indien hij zijn recht van herroeping, annulering of wijziging niet heeft uitgeoefend binnen de tijdslimieten zoals vermeld in § 7.2 hieronder.     

 

7. VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING EN ANNULERING / HERROEPINGSRECHT

7.1      WIJZIGING EN ANNULERING

De Gebruiker kan op elk moment, tot aan het verstrijken van de op de Parkeerkaart vermelde tijdslimiet en afhankelijk van de beschikbaarheid van Parkeerplaatsen, zijn Reservering kosteloos wijzigen.

De annuleringsvoorwaarden van de Parkeergelegenheid worden onder de aandacht van de Gebruiker gebracht als hij op de Site of Applicatie de Parkeergelegenheid van zijn voorkeur heeft geselecteerd. De Gebruiker kan tot het verstrijken van de tijdslimiet die op de Parkeerkaart is vastgelegd, zijn Reservering kosteloos wijzigen vanuit zijn persoonlijke ruimte op de Site of Applicatie.

In dit geval verkrijgt de Gebruiker de volledige terugbetaling van de betaalde prijs, waarbij het overeenkomstige bedrag wordt bijgeschreven op de rekening waarvan de Reservering binnen een periode van veertien (14) dagen werd betaald.

Buiten de vastgestelde tijdslimiet is het niet langer mogelijk om een Reservering te annuleren. Bijgevolg zal er geen terugbetaling plaatsvinden, waarbij de betaalde bedragen worden behouden als immobilisatievergoeding.

Indien de Gebruiker een wettelijk herroepingsrecht heeft, kan hij onder bepaalde voorwaarden van dit recht gebruik maken en terugbetaling verkrijgen zoals aangegeven in artikel 7.2 hieronder.

 

7.2      HERROEPING

7.2.1  Wettelijke herroepingstermijn en herroepingsrecht

Elke Gebruiker die een Reservering heeft gemaakt heeft, in overeenstemming met de wet, en mits deze een niet-professionele natuurlijke persoon is, een wachttijd van veertien (14) dagen vanaf de validatie van zijn bestelling.

De Gebruiker kan binnen deze termijn zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder de redenen te hoeven motiveren waarvoor hij zijn herroepingsrecht uitoefent.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker kan het leveren van de Dienstverrichting beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn. Dit verzoek wordt door de Gebruiker geuit tijdens het uitvoeren van de Reservering en het accepteren van deze AVV. De Dienstverrichting wordt geacht op de datum van binnenkomst in de Parkeergelegenheid te zijn gestart, zoals aangegeven in de Reservering.

In overeenstemming met artikel L221-28 van de Consumenten Code kan de Gebruiker geen gebruik maken van het herroepingsrecht als de Dienstverrichting volledig is uitgevoerd vóór het einde van de periode van 14 dagen. De Dienstverrichting wordt geacht volledig te zijn uitgevoerd aan het einde van de aangegeven periode in de Reservering of, indien van toepassing, op de datum waarop de Gebruiker de Parkeergelegenheid effectief verlaat als hij besluit om dit te doen vóór het einde van de periode die in de Reservering staat aangegeven, en zonder eerst zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 7.2.2.

 

7.2.2  Uitoefening van het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht houdt in dat de Gebruiker zijn herroepingsbesluit binnen de herroepingstermijn door middel van een ondubbelzinnige verklaring meedeelt. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage 2 van de AVV, in welk geval onmiddellijk een ontvangstbevestiging via een duurzame drager aan de Gebruiker zal worden verstrekt.

De Gebruiker kan per e-mail  of per post een verzoek om herroeping sturen naar de adressen zoals vermeld in Bijlage 2.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde wachttijd vóór de geplande datum van de beschikbaarstelling van de Parkeerruimte wordt uitgeoefend, zal de prijs van de Service en de Dienstverrichting zo snel mogelijk volledig aan de Gebruiker worden terugbetaald en in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het naar behoren ingevulde herroepingsformulier of enige andere ondubbelzinnige verklaring van herroeping.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde herroepingstermijn maar na de geplande datum van de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats, zal de prijs van de Service en de Dienstverrichting onder dezelfde voorwaarden worden terugbetaald, maar pro rata temporis, afhankelijk van de resterende periode van beschikbaarheid van de Parkeerplaats, is de Gebruiker alleen aansprakelijk voor het deel van de prijs dat overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik van de Parkeerplaats, of waar van toepassing op de effectieve gebruiksduur van de Parkeerruimte.

De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat tijdens de Reservering werd gebruikt. In elk geval zal deze terugbetaling voor de Gebruiker geen kosten met zich meebrengen.

 

8.        ONVERMOGEN VAN DE PARKEERGELEGENHEID OM DE BESTELDE DIENSTVERRICHTING TE LEVEREN

Indien de Parkeergelegenheid op de overeengekomen data en uren niet in staat is de door de Gebruiker bestelde dienstverrichting te leveren, zal de Gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld per e-mail of telefoon, en de betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

Als onderdeel van zijn klanttevredenheidsbeleid zal Onepark alles in het werk stellen om de Gebruiker een gelijkwaardige alternatieve parkeeroplossing aan te bieden, waarbij de bijbehorende kosten door Onepark of door de Parkeergelegenheid worden gedragen, en waarbij de Gebruiker uitdrukkelijk afziet voor enige andere vorm van compensatie.

Indien de Gebruiker die de Reservering van een Parkeerplaats heeft gemaakt, om een technische reden of welke andere reden dan ook die te wijten is aan de Parkeergelegenheid, geen toegang kan verkrijgen tot de Parkeergelegenheid en/of geen gebruik kan maken van de Parkeerplaats op de uren en data die in de Reservering vermeld staan, is de Gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met Onepark waarvan de contactgegevens vermeld staan in Bijlage 2, en die alles in het werk zal stellen om een vervangende parkeeroplossing te vinden. In elk geval zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de Gebruiker worden terugbetaald, waarbij de Gebruiker uitdrukkelijk afstand doet van enige andere vorm van compensatie.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

9.1      AANSPRAKELIJKHEID

De Parkeergelegenheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, materieel of immaterieel, indirect, voorzien of onvoorzien (inclusief verlies van winst of gelegenheid) als gevolg van de Reservering en het ter beschikking stellen van een Parkeerplaats.

De Gebruiker is aansprakelijk voor elk lichamelijk letsel of enige schade die veroorzaakt zou kunnen worden op de Parkeerplaats die onder de Reservering valt, hetzij door onhandigheid, kwaad opzet of een schending van de AVV of van het reglement van de Parkeergelegenheid. De Gebruiker die materiële schade heeft veroorzaakt, verbindt zich ertoe de betreffende parkeerplaats onmiddellijk op de hoogte te stellen of het risico te lopen aansprakelijk te worden gesteld.

Voorts wordt gepreciseerd dat de aansprakelijkheid van Onepark als louter technisch bemiddelaar in geen geval zal worden aangewend indien de contractuele verplichtingen die aan de Parkeergelegenheid kunnen worden toegerekend, niet of niet naar behoren werden uitgevoerd.

 

9.2      OVERMACHT

De Parkeergelegenheid kan niet aansprakelijk worden gesteld als de niet-uitvoering of vertraagde uitvoering van een van haar verplichtingen zoals beschreven in deze AVV, voortvloeit uit een geval van overmacht.

Er is sprake van overmacht in contractuele zaken wanneer een gebeurtenis die buiten de macht van de debiteur valt, welke redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten, en waarvan de gevolgen door passende maatregelen niet kunnen worden vermeden, de schuldenaar verhindert in het uitvoeren van zijn verplichting. Als de verhindering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de hieruit voortvloeiende vertraging de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt. Als de verhindering definitief is, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden en zijn de partijen vrijgesteld van hun verplichtingen onder de voorwaarden zoals voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Als zodanig kan de Parkeergelegenheid niet aansprakelijk worden gesteld, met name in het geval van een omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de Parkeergelegenheid, die zich voordoet na de sluiting van de AVV en die de uitvoering van de Dienstverrichting onder normale omstandigheden verhindert.

Verduidelijkt wordt dat de Gebruiker in een dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op de betaling van enige vergoeding, en geen enkele actie kan ondernemen tegen de Parkeergelegenheid. 

Indien zich een van de bovengenoemde gebeurtenissen voordoet, zal de Parkeergelegenheid de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte proberen te stellen.

 

10. INFORMATIE - KLACHTEN

Elk verzoek om informatie, specificatie, en follow-up van de reserveringen dient te worden gericht aan de Gebruikersservice die door Onepark namens de Parkeergelegenheden wordt beheerd, via het elektronische formulier dat via de Site of Applicatie beschikbaar is, of telefonisch via het nummer op de Site.

Als technisch bemiddelaar centraliseert Onepark klachten die in het bijzonder betrekking hebben op de parkeerservice, voorts beheert Onepark de relatie met de betreffende Parkeergelegenheden. Elke klacht moet zo snel mogelijk en uiterlijk 15 (vijftien) dagen via het online formulier op de Site en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres in Bijlage 2. Na deze periode kan geen enkele klacht in aanmerking worden genomen.

 

11. PERSOONSGEGEVENS

Onepark en de Parkeergelegenheid verzamelen persoonsgegevens van Gebruikers voor de behoeften van de uitgevoerde handelingen met als doel de Gebruiker in contact te brengen met de Parkeergelegenheid en de uitvoering van Reserveringen, of het opstellen van facturen en meer algemeen het beheer van de commerciële relatie met Gebruikers. Deze handelingen worden uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de Gebruikers partij zijn. De persoonsgegevens van Gebruikers worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om deze doeleinden te bereiken.

Deze gegevens worden verstrekt aan de subcontractanten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de handeling, het beheer en de betaling van de Reserveringen, evenals aan de partners van Onepark en/of de Parkeergelegenheid die optreden bij de uitvoering van de Reserveringen. Elke Parkeergelegenheid voert dus mogelijk ook haar eigen verwerking uit van persoonsgegevens, met als enig doel het beheer en de administratie van haar Parkeergelegenheid.

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen de persoonsgegevens van Gebruikers door Onepark worden gebruikt na een Reservering, in het kader van commerciële acties van informatie/prospectie en/of klantenbinding van Gebruikers, waarbij de Gebruiker op elk moment bezwaar kan maken tegen dergelijk gebruik.

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet "Informatieverwerking en Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 en de Algemene Wet inzake de Bescherming van Persoonsgegevens nr. 2016/679, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, wijziging, bezwaar, schrapping, verwijdering, inperking van de handeling en van overdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens die hem aangaan, evenals het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de persoonsgegevens na zijn dood. De Gebruiker heeft ook het recht om zich tegen de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te verzetten  en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Gebruiker kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de klantenservice van Onepark - waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in Bijlage 2 - of een verzoek door middel van het formulier dat op de Site beschikbaar is. Elke aanvraag hiertoe is gratis, behoeft niet te worden gemotiveerd en kan op elk moment worden ingediend, ook na het verzamelen van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Het dient echter altijd te worden begeleid door een kopie van het identiteitsbewijs van de Gebruiker, opdat de legitimiteit van het verzoek kan worden aangetoond.

De Gebruiker kan kennisnemen van de volledige behandeling van de verwerkte persoonsgegevens door het Privacybeleid van de Site te raadplegen.

 

12. GEDEELTELIJK NIETIG VERKLAREN

Als één of meerdere bepalingen van de AVV ongeldig zijn of op als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of een beslissing na een definitieve uitspraak van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen van de AVV van kracht blijven.

 

13. TOEPASSELIJKE WETGEVING - TALEN

Deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Deze voorwaarden zijn in het Frans geschreven. Indien ze in één of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in het geval van een geschil alleen de Franse tekst geldig zijn.

 

14. GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe deze AVV aanleiding kan geven, of die nu betrekking hebben op de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de opzegging, de consequenties of de gevolgen hiervan, en die niet in der minne kunnen worden opgelost tussen de Parkeergelegenheid en de Gebruiker, zullen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

Niettegenstaande het voorgaande wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht, overeenkomstig artikel L. 133-4 van de Consumenten Code, dat hij in geval van betwisting in elk geval zijn toevlucht kan nemen tot een conventionele consumentenbemiddeling, waarbij wordt aangemerkt dat de Parkeergelegenheid onder de bevoegdheid valt van de bemiddelaar van de Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA).

De contactgegevens en verwijzingsprocedures van de bemiddelaar van het CNPA zijn beschikbaar op http://www.mediateur-cnpa.fr/.

Het online platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie beschikbaar werd gesteld, is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

BIJLAGE 1:Modelformulier voor herroeping

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u zich uit het contract wilt terugtrekken.)

Ter attentie van [Onepark, 10 rue Chaptal, 75009 Parijs] [voeg indien beschikbaar e-mailadres toe]: ......................................................................

Ik, ondergetekende [volledige Naam en Achternaam zoals opgegeven tijdens de Reservering], laat u hierbij weten dat ik mij terugtrek uit het contract voor de levering van onderstaande diensten:

-       Terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats [Naam en adres van de Parkeerplaats]

-       Reservering gemaakt op [datum waarop de Reservering is gemaakt]

-       Bevestigingsnummer # XXXXXX

-       Datum en tijdstip van aanvang van de beschikbaarheid van de Parkeerplaats:

-       Datum en tijdstip van het einde van de beschikbaarheid van de Parkeerplaats:

-       Naam van de Gebruiker

-       Postadres van de Gebruiker

-       E-mailadres van de Gebruiker


Handtekening van de Gebrui
ker (uitsluitend met kennisname van een papieren versie van dit formulier) :................................

Datum en tijdstip :..............................

 

BIJLAGE 2:VOLLEDIGE ADRESGEGEVENS VAN DE PARKEERGELEGENHEID